Projects

Futurising Thailand

Futurising Thailand: มองไทยในเวทีการแข่งขันระดับโลก ผ่านสายตาสภาพัฒน์ฯ – ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

101 สนทนากับ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อประเมินที่ทางของไทยในเวทีการแข่งขันระดับโลก

Futurising Thailand “การปรับตัวต้องเริ่มจากการมองเห็นว่า เราอยู่ตรงไหนของการเปลี่ยนแปลง” : ทศพร ศิริสัมพันธ์

101 คุยกับ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการปรับตัวและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ในยุค 4.0

Futurising Thailand : โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ พัฒนาเมืองอย่างไรในโลก 4.0

เก็บความจากวงเสวนา ‘Futurising Thailand ครั้งที่ 3 : โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0’ ว่าด้วยเทรนด์การพัฒนาเมืองในโลกยุคใหม่

“เราอยู่ในโลกที่เรียกร้องการคิดใหม่ทั้งหมด” – Justin Wood แห่ง World Economic Forum

สมคิด พุทธศรี สนทนากับ Justin Wood แห่ง World Economic Forum ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 รวมไปถึงเครื่องมือและวิธีคิดใหม่ๆ ในกระบวนการกำหนดนโยบายของประเทศ

Futurising Thailand : Chiang Mai Model พัฒนาเมืองอย่างไรให้ไม่ทิ้งราก

เก็บความจากงานสัมมนา Futurising Thailand ครั้งที่ 3 ว่าด้วยแนวคิดเบื้องหลังของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ รวมถึงมุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง

Urbanization Thailand สร้าง’เมือง’ไทย ให้ทันโลก

เพราะ ‘คุณ’ มีส่วนในการสร้าง “เมือง” ที่คุณไม่อยากอยู่
คุณเป็นคนออกแบบเมืองแบบที่คุณไม่อยากให้มันเป็น

แต่ในทางกลับกัน คุณรู้หรือไม่ ว่าการพัฒนาเมืองให้ดีขึ้น เปลี่ยนสังคม และผู้คนให้มีศักยภาพ
คุณเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการทำมันได้เช่นกัน

สัมมนา Futurising Thailand สร้างอนาคตไทย ให้ทันโลก ครั้งที่ 3 “โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ : ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0”

ร่วมสำรวจความท้าทายของการพัฒนาเมือง การกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น บทบาทของท้องถิ่นในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ นันทา โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

Futurising Thailand : ยกระดับคนไทย ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

สรุปความจากเวทีเสวนา ‘Futurising Thailand ครั้งที่ 2 : โลกใหม่ ทักษะใหม่ ยกระดับคนไทยในโลก 4.0’ ในประเด็นการปรับตัวของภาคแรงงานไทยในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

Futurising Thailand : พลังการเรียนรู้ในโลก 4.0

สรุปความสัมมนา Futurising Thailand สร้างอนาคตไทยให้ทันโลก ครั้งที่ 2 หัวข้อ “โลกใหม่ ทักษะใหม่ : ยกระดับคนไทยในโลก 4.0” ในประเด็นการเรียนรู้และการศึกษา

[คลิปวิดีโอ] Futurising Thailand สร้างอนาคตไทย ให้ทันโลก ครั้งที่ 2 “โลกใหม่ ทักษะใหม่: ยกระดับคนไทยในโลก 4.0”

คลิปประกอบการสัมมนา Futurising Thailand สร้างอนาคตไทย ให้ทันโลก ครั้งที่ 2 “โลกใหม่ ทักษะใหม่: ยกระดับคนไทยในโลก 4.0”

สัมมนา Futurising Thailand สร้างอนาคตไทย ให้ทันโลก ครั้งที่ 2 “โลกใหม่ ทักษะใหม่: ยกระดับคนไทยในโลก 4.0”

งานสัมมนา: โลกใหม่ ทักษะใหม่: ยกระดับคนไทยในโลก 4.0 ร่วมสำรวจความเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยี กับการพัฒนาคน เพื่อรองรับอาชีพใหม่ในโลกอนาคต (Future of Job) การพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างนวัตกรรม รวมไปถึงการปฏิรูประบบการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคทางปัญญา (Knowledge Infrastructures)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.15 น.

ณ ห้องแปซิฟิก 1-2 ชั้น 1 เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

คลิปวิดีโอ: Futurising Thailand สร้างอนาคตไทยให้ทันโลก

แก่นของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกยุค 4.0 คืออะไร ถ้าจะยกระดับไทยให้ทันโลกและรับมืออนาคตต้องทำอย่างไร คลิปวิดีโอ #futurisingthailand ชิ้นนี้มีคำตอบ