Economy

Economic Focus

‘เมื่อเศรษฐกิจติดไวรัส’ กับ ปิติ ศรีแสงนาม

ทัศนะบางส่วนของ ปิติ ศรีแสงนาม เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้ทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเปราะบางและตกอยู่ในความเสี่ยงอันแหลมคม

ตีโจทย์มาตรการแจกเงินรับมือ COVID-19: บทเรียนจากงานวิจัยเศรษฐศาสตร์

อธิภัทร มุทิตาเจริญ วิเคราะห์นโยบายแจกเงินแก้วิกฤต COVID-19 โดยหยิบบทเรียนจากงานวิจัยเศรษฐศาสตร์ว่ามีปัจจัยอะไรที่ส่งผลสำคัญต่อประสิทธิผลในการกระตุ้นการบริโภค

เศรษฐกิจดื้อยา : เมื่อมาตรการรัฐไม่อาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้

วิมุต วานิชเจริญธรรม ตั้งคำถามถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่ามีประสิทธิผลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้จริงหรือ

เมื่อนโยบายการคลังกำลังฉุดรั้งเศรษฐกิจ

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่นโยบายการคลังกำลังฉุดรั้งเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

‘Break Up Big Tech’ : เมื่อนักการเมืองต้องการลดอิทธิพลบริษัทไอทียักษ์ใหญ่

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ สำรวจเบื้องหลังแคมเปญต่อต้านการผูกขาดของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 2020

ยิ่งลดหย่อน…ยิ่งเหลื่อมล้ำ?: บทเรียนจากการให้สิทธิลดหย่อนภาษี LTF และ RMF

นรชิต จิรสัทธรรมและกฤตยาณี กิตติพัฒน์พาณิช เขียนเล่างานวิจัยใหม่ล่าสุดว่าด้วยผลกระทบของมาตรการลดหย่อนภาษี LTF และ RMF ว่า ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างไร พร้อมเสนอแนวคิดในการออกแบบนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริง

คิดอีกมุม ก่อนเรียกร้องให้ ธปท. แทรกแซงค่าเงินบาท

วิมุต วานิชเจริญธรรม ร่วมแจมวิวาทะเรื่องบาทแข็ง ด้วยข้อควรคิดเรื่องต้นทุนต่อระบบเศรษฐกิจ ก่อนเรียกร้องให้แบงก์ชาติแทรกแซงค่าเงินบาท

จับตาอนาคตไทยและโลก ปี 2020 : จากเลือกตั้งสหรัฐฯ – พายุสงครามการค้า – ชาตินิยมตื่นตัว

101 เปิดวง Round Table ชวน อาร์ม ตั้งนิรันดร, ประจักษ์ ก้องกีรติ และพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ตอบคำถามถึงความท้าทายที่ต้องพร้อมรับมือในปี 2020

เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย 2019 : ปีแห่งความยากลำบาก

สมคิด พุทธศรี สรุปภาพรวมเศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจไทย ในรอบปี 2019 ซึ่งปีแห่งความยากลำบาก และการผุดบังเกิดของโจทย์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน

เช็คชีพจรเศรษฐกิจลาว ประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย

สำรวจสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินลาว ผ่าน วัดทะนา ดาลาลอย รองผู้ว่าการธนาการกลางของลาว เศรษฐกิจลาวเผชิญอุปสรรคและความท้าทายอะไรที่น่าสนใจบ้าง