fbpx

About

รู้จัก “วันโอวัน”

‘วันโอวัน’ คือ ทีมทำงาน ‘ความรู้’ ที่ผสมผสานนักวิชาการ นักวิจัย บรรณาธิการ นักเขียน ผู้กำกับ ครีเอทีฟ และกราฟิกดีไซเนอร์ เข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียว เราพยายามเชื่อมร้อย ‘โลกแห่งความรู้’ กับ ‘โลกแห่งความคิดสร้างสรรค์’ เข้าด้วยกัน เรามุ่งมั่นที่จะเป็น ‘สะพาน’ เชื่อมลดช่องว่างระหว่างโลกที่นักวิชาการจำนวนไม่น้อยไม่สนใจหรือไม่ถนัดที่จะทำงานสื่อสารกับสังคมวงกว้าง กับโลกที่สื่อสารมวลชนจำนวนไม่น้อยไม่สนใจหรือไม่ถนัดที่จะทำงานบนพื้นฐานวิชาการและเนื้อหาข้อมูล

‘วันโอวัน’ เชื่อว่า ‘ความรู้’ เป็นฐานหลักในการทำความเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงสังคม และ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพลังให้ ‘ความรู้’ สามารถทำงานของมันต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณค่ามากขึ้น เข้าถึงผู้คนวงกว้างขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ได้แบบสุดทาง เหมือนดังสัญลักษณ์วันโอวัน – knowledge ยกกำลังด้วย creativity


วิสัยทัศน์

‘วันโอวัน’ มุ่งมั่นเกินร้อยในการเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (empowering knowledge with creativity) เพื่อร่วมสร้างสังคมความรู้ และร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นด้วยความรู้ ผ่าน
(1) การทำงานความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ และ
(2) การเผยแพร่และสื่อสารความรู้สู่สาธารณะให้เข้าถึงผู้คนวงกว้างที่สุด


พันธกิจ

(1) สร้างงานวิจัย งานพัฒนาและสร้างสรรค์ความรู้ งานจัดการความรู้ งานสื่อสารความรู้ ที่มีคุณภาพสูง อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาและข้อมูลที่ถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบที่ชวนติดตาม
(2) เผยแพร่ความรู้สู่สังคมวงกว้างผ่านช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับผู้ชมและผู้อ่าน
(3) พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านรูปแบบของการสร้างสรรค์ความรู้ และช่องทางการสื่อสารความรู้
(4) สร้างเครือข่ายการทำงานความรู้ ทำงานร่วมกับบุคคล สถาบันวิชาการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ ที่เชื่อมั่นในคุณค่าหลักเดียวกัน
(5) พัฒนาคนที่สนใจทำงานความรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


คุณค่าหลัก

‘วันโอวัน’ ยึดมั่นในคุณค่าหลักต่อไปนี้

(1) ความเชื่อมั่นในพลังความรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์ เราเชื่อว่าความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

(2) ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ เรามุ่งธำรงความน่าเชื่อถือและแสวงหาความไว้วางใจจากสังคมด้วยความซื่อตรงในการทำงาน ความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหา ข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักวิชา ความทุ่มเททำงานหนัก การรักษาคุณภาพในการทำงานให้อยู่ในระดับสูง และการยอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด และพร้อมปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองเสมอ

(3) ความเชื่อมั่นในหลักประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ เราเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิส่วนบุคคล สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และความแตกต่างหลากหลายของอุดมการณ์ ความเชื่อ และความคิดเห็น

(4) ความเป็นมืออาชีพ เราตั้งใจทำหน้าที่สื่อสารมวลชนด้วยความเป็นมืออาชีพ กล่าวคือ อิสระ สมดุล รอบด้าน ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ และมีความรับผิดชอบ


รู้จัก The101.world

The101.world คือสื่อความรู้สร้างสรรค์แนวใหม่ที่จะเป็นเครื่องมือของ ‘วันโอวัน’ ในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ  ทีม ‘วันโอวัน’ ต้องการทำสื่อที่มีแก่นชีวิตและความคิด ดังนี้

  • เป็นสื่อที่ชวนสังคมตั้งคำถามที่ ‘ใช่’ ในเรื่องสำคัญต่อชีวิต และมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระสาธารณะ วาทกรรมสาธารณะ และข้อถกเถียงสาธารณะในสังคม
  • เป็นสื่อที่บอกเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังของสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจ อย่างครบถ้วน รอบด้าน ถูกต้อง ลึกซึ้ง แตกต่าง และน่าเชื่อถือ
  • เป็นสื่อที่มองวัฒนธรรมรอบตัวและไลฟ์สไตล์ในแง่มุมใหม่ที่ไม่มีใครเคยมอง เท่าทันโลกร่วมสมัย และมองเห็นมิติเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ทำงานอยู่เบื้องหลังวัฒนธรรมรอบตัวและไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย
  • เป็นสื่อที่เชื่อม ‘โลกความรู้’ เข้ากับ ‘โลกความคิดสร้างสรรค์’ นำเสนอความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่สำคัญอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะให้เข้าถึงผู้คนวงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์
  • เป็นสื่อที่ทำหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ กล่าวคือ มีความเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา เปิดกว้างทางความคิดเห็น เชื่อมั่นในความหลากหลาย มีความสมดุลและรอบด้าน มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ และเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพ
  • เป็นสื่อที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และร่วมเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นบนฐานความรู้
  • เป็นสื่อที่ทำหน้าที่ ‘สื่อสาร’ ความรู้สู่สังคม โดยใช้ช่องทางทุกรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อกระดาษ หรือการร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดการปะทะสังสรรค์ทางความคิดที่ไม่สิ้นสุด


รูปแบบของ The101.world

The101.world ไม่ใช่สำนักข่าว หรือแม็กกาซีนออนไลน์ หรือสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ แต่เป็นส่วนผสมของสื่อในรูปแบบต่างๆ เพราะเราเชื่อว่าสื่อในโลกยุคใหม่ไม่มีพรมแดนแบ่งแยก มีลักษณะหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียว โดยทำงานแบบผสมผสานจุดแข็งของสื่อรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสื่อที่มีคุณภาพสูงขึ้นในทุกมิติ และเข้าถึงผู้คนหลากหลายกลุ่มในวงกว้าง

The101.world ตั้งใจจะผสมผสานการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สารคดีความรู้ คอลัมน์ บทสัมภาษณ์ สกู๊ป งานศิลปะ ภาพเคลื่อนไหว อินโฟกราฟิก รายการโทรทัศน์ การ์ตูน ภาพถ่าย งานเสวนา ฯลฯ เข้าด้วยกันอย่างกลมกล่อม

The101.world ตั้งใจจะเป็นสื่อความรู้สร้างสรรค์แนวใหม่ ที่ให้น้ำหนักพอดีระหว่างความเข้มข้นของเนื้อหาและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในระดับเนื้อหา วิธีเล่าเรื่อง และรูปแบบการนำเสนอ  เราตั้งใจเจาะลึกประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและควรสนใจอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง บอกเล่าประเด็นพื้นฐานที่มาที่ไปอย่างดีที่สุด และเปิดประเด็นใหม่ ต่อยอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นให้ลึกเกินความคาดหวังของผู้อ่านและผู้ชม


ทีมงาน The101.world

บรรณาธิการบริหาร : สมคิด พุทธศรี | เว็บมาสเตอร์ : วิโรจน์ สุขพิศาล

บรรณาธิการอาวุโส : ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

บรรณาธิการ : วจนา วรรลยางกูร, วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา, ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

บรรณาธิการมัลติมีเดีย : เมธิชัย เตียวนะ

กองบรรณาธิการ : พิมพ์ชนก พุกสุข, ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา, เพ็ญพิชชา มุ่งงาม, กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์, นิติพงษ์ การดี

ผู้จัดการกองบรรณาธิการ : สุภาวดี กลั่นความดี

เลขานุการกองบรรณาธิการ : ชลณิชา ทะภูมินทร์

ครีเอทีฟ : ธนกร เนตรจอมไพร

บรรณาธิการศิลปกรรม : ภาพิมล หล่อตระกูล

ศิลปกรรม : ณัฐพล อุปฮาด, พิรุฬพร นามมูลน้อย


ติดต่อ

บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด 83/2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์สำนักงาน : 02-2970821 
โทรศัพท์มือถือ : 065-9872886 (สุภาวดี)
อีเมล :  contact.the101world(at)gmail.com