Projects

Futurising Thailand

สัมมนา Futurising Thailand สร้างอนาคตไทย ให้ทันโลก ครั้งที่ 2 “โลกใหม่ ทักษะใหม่: ยกระดับคนไทยในโลก 4.0”

งานสัมมนา: โลกใหม่ ทักษะใหม่: ยกระดับคนไทยในโลก 4.0 ร่วมสำรวจความเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยี กับการพัฒนาคน เพื่อรองรับอาชีพใหม่ในโลกอนาคต (Future of Job) การพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างนวัตกรรม รวมไปถึงการปฏิรูประบบการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคทางปัญญา (Knowledge Infrastructures)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.15 น.

ณ ห้องแปซิฟิก 1-2 ชั้น 1 เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

คลิปวิดีโอ: Futurising Thailand สร้างอนาคตไทยให้ทันโลก

แก่นของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกยุค 4.0 คืออะไร ถ้าจะยกระดับไทยให้ทันโลกและรับมืออนาคตต้องทำอย่างไร คลิปวิดีโอ #futurisingthailand ชิ้นนี้มีคำตอบ

‘Futurising Thailand’ โลกใหม่ ความท้าทายใหม่ : ยกระดับประเทศไทยในโลก 4.0

เก็บความจากวงเสวนา ‘Futurising Thailand’ โลกใหม่ ความท้าทายใหม่ ยกระดับประเทศไทยในโลก 4.0 ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในยุคที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

สัมมนา Futurising Thailand สร้างอนาคตไทย ให้ทันโลก ครั้งที่ 1 “โลกใหม่ ความท้าทายใหม่: ยกระดับประเทศไทยในโลก 4.0”

:: งานสัมมนา: โลกใหม่ ความท้าทายใหม่: ยกระดับประเทศไทยในโลก 4.0 :: ร่วมสำรวจความเปลี่ยนแปลงของโลกและวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของไทย อะไรคือแก่นของตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ที่จุดไหน และจะทำอย่างไรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับประเทศไทยได้ 

#futurisingthailand สร้างอนาคตไทยให้ทันโลก ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอนาคตไทยให้ทันโลกอย่างไร หาคำตอบได้จากอัลบั้มภาพ #futurisingthailand ชุดนี้

Global Competitiveness Index 4.0 : เข็มทิศเศรษฐกิจใหม่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

ชวนสำรวจ ‘Global Competitiveness Index 4.0’ ของ World Economic Forum ในฐานะ ‘เข็มทิศ’ นำทางประชาคมโลก เครื่องมือใหม่ที่ช่วยให้เราเข้าใจพลวัตของเศรษฐกิจโลกใหม่ ไทยจะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไรให้อนาคตไทยทันโลก