Projects

กสศ. x 101

ก้าวต่อไปของการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เก็บความจากงานสัมมนา ‘ก้าวต่อไปของการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ’ เพื่อสำรวจนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ผ่านมา และถอดบทเรียนไปสู่การออกแบบนโยบายในอนาคต

หากันให้เจอ: การคัดกรองเด็กยากจนพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เก็บความจากงานสัมมนาว่าด้วย “การวัดรายได้โดยอ้อม” ซึ่งเป็นความรู้และเครื่องมือเชิงนโยบายแบบใหม่ ที่ช่วยให้การให้เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กยากจนแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

จากโนเบลเศรษฐศาสตร์ สู่นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ (2) : RCTs กับความเสมอภาคทางการศึกษา

เก็บความจากงานเสวนา ‘จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2562 สู่การใช้นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย’ ตอนที่ 2

จากโนเบลเศรษฐศาสตร์ สู่นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ (1) : เครื่องมือขจัดความจน และกลไกการออกแบบนโยบาย

เก็บความจากงานเสวนา ‘จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2562 สู่การใช้นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย’ ตอนที่ 1