ประเทศไทยจะไปต่ออย่างไรในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาครัฐยังคงเป็นตัวละครหลักที่มีบทบาทสำคัญในกระแสการพัฒนาและการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน กระนั้นบทบาทของภาครัฐย่อมไม่เหมือนเดิมในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ภาครัฐที่มีความปราดเปรียว (agility) และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วคืออุดมคติใหม่ของภาครัฐในยุคที่ระบบโลกกำลังปั่นป่วน

คำถามใหญ่มีอยู่ว่า ภาครัฐไทยตีความโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และพร้อมรับมือแค่ไหนกับอนาคต

#futurisingthailand ชวนสำรวจการปรับตัวของภาครัฐไทยผ่านมุมมองสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

Author