Niti Pawakapan

ความตาย ก. : จินตนาการต่อความวิตกกังวล

นิติ ภวัครพันธุ์ เขียนถึงจินตนาการเกี่ยวกับความตายและชีวิตหลังความตายของมนุษย์ ผ่านความเชื่อ พิธีกรรม และเรื่องเล่าของมนุษย์ต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม

ซึมเศร้า: การค้นหาคำตอบที่ซับซ้อน

นิติ ภวัครพันธุ์ ชวนหาคำตอบของอาการซึมเศร้าด้วยมุมมองแบบมานุษยวิทยา ที่มองว่าอาการซึมเศร้าอาจไม่ใช่โรคหรือการเจ็บป่วยเช่นที่วงการแพทย์ระบุไว้ แต่อาจเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางสังคม หรือเป็น “ผลงานทางวัฒนธรรม”

ฆ่าตัวตาย: ปัญหาส่วนรวม ความรับผิดชอบของรัฐบาล

นิติ ภวัครพันธุ์ เขียนถึงปรากฏการณ์การฆ่าตัวตาย พร้อมคำอธิบายของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่สะท้อนว่าการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาร่วมของสังคม

โรคหัด: ฆาตกรผู้หวนกลับมา

นิติ ภวัครพันธุ์ เขียนถึง การระบาดของ ‘โรคหัด’ ฆาตกรที่คร่าชีวิตผู้คนอีกครังในยุคสมัยปัจจุบัน และชวนย้อนอดีตสำรวจโรคระบาดที่เกิดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก จากการติดต่อสัมพันธ์กับ ‘คนผิวขาว’