fbpx

Research Roundup 2022 : “จินตนาการใหม่-แผลเป็น-เปราะบาง” : อนาคตนโยบายเด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต

คิด for คิดส์ Research Roundup 2022 สนามความคิด เปลี่ยนอนาคตไทย : “จินตนาการใหม่-แผลเป็น-เปราะบาง” : อนาคตนโยบายเด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต

‘เด็กไทย’ กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ เมื่อวิกฤตสามด้าน – วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 วิกฤตความเหลื่อมล้ำและการพัฒนา และวิกฤตสังคมและการเมือง – ยังคงท้าทายชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยอย่างน่าวิตก

แม้วิกฤตโรคระบาดจะรุนแรงน้อยลง แต่การปิดเมืองสู้โรคได้สร้าง ‘แผลเป็น’ ด้านการเรียนรู้ วิกฤตความเหลื่อมล้ำก็ซ้ำเติมให้ชีวิตเด็กและครอบครัวไทยเผชิญปัญหาหนักหนาสาหัสขึ้น โดยเฉพาะในครอบครัวเปราะบาง ในขณะที่ท่ามกลางวิกฤตการเมือง เรามองเห็นเด็กและเยาวชนจำนวนมากลุกขึ้นมามีบทบาทนำในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย พร้อมข้อเสนอแหลมคมในสนามความคิด

‘เด็กสมัยนี้’ คิดฝันอะไร มีจินตนาการพลเมืองแบบไหน? ‘แผลเป็น’ ด้านการเรียนรู้ของเด็กไทยใหญ่ ลึก และเหลื่อมล้ำแค่ไหน? ครอบครัวเปราะบางในยุคโควิด-19 ต้องเผชิญหน้าความท้าทายอะไร? และนโยบายเด็กและครอบครัวที่จะสร้างอนาคตใหม่ให้สังคมไทยมีหน้าตาเป็นอย่างไร?

คิด for คิดส์ – ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว ขอเชิญร่วมสนามความคิด เปลี่ยนอนาคตไทย ‘คิด for คิดส์ Research Roundup 2022’ เวทีสื่อสารความรู้จากงานวิจัยด้านนโยบายเด็กและครอบครัวที่มุ่งตอบโจทย์อนาคตสังคมไทย

พบกับการนำเสนองานวิจัยและวงสนทนาความรู้ 4 วงใน 4 หัวข้อแห่งยุคสมัย โดยนักวิจัยและแขกรับเชิญหลากหลายความเชี่ยวชาญ

YouTube video


1. “นโยบายเด็กและครอบครัวแห่งอนาคต: ขยายพื้นที่ปฏิรูปนโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตของเด็กไทย”

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นำเสนอ

 • นโยบายเด็กและครอบครัวแห่งอนาคต: ขยายพื้นที่ปฏิรูปนโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตของเด็กไทย [PPT / DOC]
  ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 Public Policy Think Tank (101 PUB)
 • ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมี่ส่วนร่วม  [PPT / DOC]
  วรดร เลิศรัตน์ นักวิจัย 101 PUB
 • คุม ‘กัญชาเสรี’ อย่างไร ให้ปลอดภัยกับเด็กและเยาวชนที่สุด [PPT / DOC]
  เจณิตตา จันทวงษา นักวิจัย 101 PUB
 • เพิ่มแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน ให้เยาวชนเข้าถึงได้จริง [PPT / DOC]
  สรวิศ มา นักวิจัย 101 PUB

ร่วมแลกเปลี่ยน

 • เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center)
 • ไครียะห์ ระหมันยะ เยาวชนนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม “ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ”
 • ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.

ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

YouTube video


2. “จินตนาการใหม่ของเยาวชนไทย (Thai Youth Civic Imagination Project)”

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นำเสนอ

 • วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ bookscape
 • ภาคิน นิมมานนรวงศ์ ครูสังคมศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • สรัช สินธุประมา นักวิจัยโครงการ “การมีส่วนร่วมของพลเมืองในยุคดิจิทัล: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนไทยใน พ.ศ. 2563”

เอกสารประกอบงานสัมมนา [PPT / DOC]

คู่มือการใช้ Civic Imagination [PPT / VDO]

ร่วมแลกเปลี่ยน

 • ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย วรดร เลิศรัตน์

YouTube video


3. “พลวัตครอบครัวในสังคมไทยในสถานการณ์โควิด–19: การปรับตัวของครัวเรือนเปราะบาง และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเด็กและครอบครัว”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นำเสนอ

 • ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.วาสนา ละอองปลิว วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารประกอบงานสัมมนา [PPT / DOC]

ร่วมแลกเปลี่ยน

 • จะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
 • ผศ.ดร.ธร ปีติดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

YouTube video

4. “โควิดกับ ‘แผลเป็น’ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน: ความเหลื่อมล้ำ เทคโนโลยีการศึกษา และบทเรียนเชิงนโยบายสำหรับอนาคต”

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นำเสนอ

 • ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารประกอบงานสัมมนา [PPT / DOC]

ร่วมแลกเปลี่ยน

 • ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ปวรินทร์ พันธุ์ติเวช นักวิชาการฝ่ายโครงการวิจัยระบบ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.

ดำเนินรายการโดย ฉัตร คำแสง

ร่วมคิด ถกเถียง และแลกเปลี่ยนทางทุกแพลตฟอร์มของ The101.world

…………………………..


‘คิด for คิดส์’ – ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว เป็นศูนย์ทำงานวิชาการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ ตั้งแต่การวิเคราะห์-ติดตาม-วิจัย-ออกแบบนโยบายสาธารณะ รวบรวมและจัดทำข้อมูลที่สำคัญต่อกระบวนการนโยบาย จนถึงงานสื่อสารความรู้ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และสร้างภาคีเครือข่าย

‘คิด for คิดส์’ เป็นโครงการร่วมกันระหว่างสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) ของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth และ 101 PUB – 101 Public Policy Think Tank

MOST READ

Spotlights

14 Aug 2018

เปิดตา ‘ตีหม้อ’ – สำรวจตลาดโสเภณีคลองหลอด

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย พาไปสำรวจ ‘คลองหลอด’ แหล่งค้าประเวณีใจกลางย่านเมืองเก่า เปิดปูมหลังชีวิตหญิงค้าบริการ พร้อมตีแผ่แง่มุมเทาๆ ของอาชีพนี้ที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาเนิ่นนาน

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

14 Aug 2018

Social Issues

9 Oct 2023

เด็กจุฬาฯ รวยกว่าคนทั้งประเทศจริงไหม?

ร่วมหาคำตอบจากคำพูดที่ว่า “เด็กจุฬาฯ เป็นเด็กบ้านรวย” ผ่านแบบสำรวจฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และความเหลื่อมล้ำ ในนิสิตจุฬาฯ ปี 1 ปีการศึกษา 2566

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

9 Oct 2023

Education

20 Jul 2023

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวิกฤต (?)

ข่าวการปรับหลักสูตรของอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ชวนให้คิดถึงอนาคตของการเรียนการสอนสายมนุษยศาสตร์ เมื่อตลาดแรงงานเรียกร้องทักษะสำหรับการทำงานจริง จนมีการลดความสำคัญวิชาพื้นฐานอันเป็นการฝึกฝนการวิเคราะห์วิพากษ์เพื่อทำความเข้าใจโลกอันซับซ้อน

เสียงเล็กๆ จากประชาคมอักษร

20 Jul 2023