Chaowarit Chaowsangrat

สองทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ‘คิวบา-เวเนซุเอลา’

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึง 20 ปีความสัมพันธ์อันแนบแน่นของคิวบา-เวเนซุเอลา นับแต่ อูโก ชาเวซ ชนะเลือกตั้งในเวเนซุเอลาปี 1999 และนำแนวทางสังคมนิยมแบบคิวบามาปรับใช้

อิทธิพลจีนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับลาตินอเมริกานับตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่จีนเข้าไปมีบทบาทสำคัญในประเทศต่างๆ

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาประชาธิปไตยสมัยใหม่ในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ หาคำตอบจากข้อถกเถียงที่ว่า ‘ปัจจัยทางเศรษฐกิจ’ ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไร โดยวิเคราะห์ผ่านตัวอย่างจากประเทศต่างๆ ในลาตินอเมริกา

‘ทหาร’ เงามืดของประชาธิปไตย: บทเรียนจากลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ตอบคำถามของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ที่ว่า “ทหารมีไว้ทำไม?” โดยยกบทเรียนจากลาตินอเมริกา

ปัญหาของประชานิยมต่อประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ มองปัญหาประชาธิปไตยในลาตินอเมริกาที่เกิดจากการมี ‘นักการเมืองประชานิยม’ ขึ้นเป็นผู้นำ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาคล้ายกันในแต่ละประเทศ

ปัญหาของพรรคการเมืองในปัจจุบันกับระบอบประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ มองวิกฤตของการเมืองแบบตัวแทนในลาตินอเมริกา เมื่อพรรคการเมืองหมดความสามารถที่จะเป็นตัวแทนประชาชนหรือตอบโจทย์สิ่งที่ประชาชนต้องการได้

ปัญหาความไร้เสถียรภาพของประชาธิปไตยในลาตินอเมริกาผ่านระบอบประธานาธิบดี

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ พาไปสำรวจข้อถกเถียงถึงปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในลาตินอเมริกาผ่านแวดวงวิชาการที่มองเห็นว่าระบอบประธานาธิบดีเป็นปัญหาสำคัญที่ถูกเสริมด้วยปัจจัยอื่นๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างคิวบากับประเทศในเอเชียและโอเชียเนียในปัจจุบัน

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี การปฏิวัติคิวบา เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ชวนมองนโยบายต่างประเทศของประเทศคอมมิวนิสต์แห่งเดียวในทวีปอเมริกาแห่งนี้ที่มีต่อประเทศเอเชียและโอเชียเนียปัจจุบัน

ความเป็นพลเมืองในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงเรื่องการเป็นพลเมืองในสังคมลาตินอเมริกา ที่ถึงแม้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านให้เข้ากับระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ไม่มีใครหน้าไหนลุกขึ้นมาชี้หน้าไล่คนอื่นออกจากการเป็นพลเมืองของประเทศได้

ความเข้มแข็งและคุณภาพประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน์ สำรวจพัฒนาการของประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา พร้อมประมวลบทวิเคราะห์จากหลายสำนัก ซึ่งสะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่า ประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้ยังมีปัญหา กระทั่งถดถอยลงด้วยซ้ำ

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา ระหว่างที่ผลการเลือกตั้งไทยยังไม่ชัดเจน เพื่อบอกตัวเองว่า “อย่าได้หมดหวังกับระบอบประชาธิปไตย”

ประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ มองแนวคิดเรื่อง ‘ประชาธิปไตย’ ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์ของลาตินอเมริกาที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่รูปแบบการปกครองที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง