Supamit Pitipat

อ่านทางนักทฤษฎี

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ชวนอ่านทางของนักทฤษฎีและนักปฏิบัติ ทั้งสองนักมองโลกต่างกันอย่างไร อ่านและวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีแบบไหน และทำไมจึงมีแนวทางแก้ปัญหาต่างกัน

อ่านจากข่าว

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ เปิดกระบวนท่าในการ “อ่านจากข่าว” เพื่อค้นหาฐานคิดที่ซ่อนอยู่ในข่าว ความเห็นของตัวละครในข่าวทำให้เราเห็นอะไรในสถานการณ์และเห็นสถานการณ์อย่างไร

อ่านให้ต่างออกไปได้อย่างไร?

เมื่อ ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ได้รับโจทย์จาก สมบัติ จันทรวงศ์ ว่าให้ “อ่านการเมืองไทย” ให้ “แตกต่าง” จากฝ่ายกระแสวิพากษ์ เขามีวิธีการตอบโจทย์นั้นอย่างไร

อ่านสถานการณ์ยาก

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ชวนฝึก “อ่านสถานการณ์ยาก” หลากหลายรูปแบบ จากยากเพราะไม่รู้ ยากเพราะลำบากใจ ยากเพราะไม่ยอมรับความจริง ไปจนถึง ยากเพราะความซับซ้อนในสถานการณ์

อ่านหาเรื่อง

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ชวนทดลอง “อ่านหาเรื่อง” ไม่ใช่แบบตั้งใจมีเรื่องกับใคร แต่เป็นการอ่านหาเรื่องจากเอกสารชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ แล้วเก็บประเด็นไปคิดต่อ โดยใช้บันทึกการพบปะหารือเจรจาความเมืองในปี พ.ศ. 2504 ระหว่างประธานเหมา กับสองผู้นำลาว เป็นแบบฝึกหัด

อ่านคำถามอาจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ​ ถึงฝ่ายอนุรักษนิยม เรื่องระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ เขียนจดหมายถึง สุธาชัย แย้มประเสริฐ เพื่อสนทนาและคิดต่อจากคำถามสำคัญที่อาจารย์สุธาชัยเคยตั้งไว้ให้ฝ่ายอนุรักษนิยมตอบ คำถามนั้นคือเรื่องระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ

อ่านประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคใกล้

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ชวนอ่านการเมืองไทยตั้งแต่ยุครัฐประหาร 2490 ซึ่งเปลี่ยนระบอบการเมืองจากระบอบที่ผู้นำคณะราษฎรวางรากฐานไว้ พร้อมตั้งคำถามสำคัญว่า ทำไมสังคมการเมืองไทยจึงขาดพลังทางสังคมนอกระบบราชการที่จะต่อต้านรัฐประหาร และเป็นพลังที่จะรักษาประชาธิปไตยไว้อย่างได้ผล ปัญญาจากมงเตสกิเยอและต๊อกเกอะวิลล์ให้คำตอบอะไรกับการเมืองไทย

อ่านห้วงเวลาแบบคิสซินเจอร์

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ชวนอ่านห้วงเวลาแบบคิสซินเจอร์ (Kissingerian Moment) ห้วงเวลาที่เกิด
The Conservative Dilemma เมื่อสังคมการเมืองเกิดพลังก่อตัวขึ้นมาท้าทายและเรียกร้องการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมจากระบอบเดิม แต่ฝ่ายอนุรักษนิยมแทบไม่มีทางเลือกในการกลับคืนสู่เวลาของเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยเป็นปกติธรรมดา แล้วทางออกอยู่ตรงไหน?

อ่านวิธี think against ของจิตร ภูมิศักดิ์ จาก ‘ศัพท์สันนิษฐาน’

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ชวนฝึกอ่านวิธี “think against” ผ่านผลงานโหมดคิดแย้ง “ศัพท์สันนิษฐาน: ปลาผอกหมกเหม็นยาม อยากเคี้ยว” ของ จิตร ภูมิศักดิ์

เรื่องเล่าเท่าที่พบ ‘ขุนสมาหารหิตะคดี’

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ เปิดกรุเอกสารเก่าเล่าเรื่อง “ขุนสมาหารหิตะคดี” หรือ “โป-ระ สมาหาร” นักการเมืองยุคหลังการอภิวัฒน์ 2475 ที่แทบจะไม่มีใครรู้จัก