Prasert Palitponganpim

ไม่รื้อถอนตอนนี้ จะได้ถอนเมื่อไร

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เสนอให้การจัดเตรียมโรงเรียนยุคโควิด-19 เป็นโอกาสที่จะปฏิรูปการศึกษา ลดขนาดชั้นเรียนและกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแล

แบบเดิมๆ และแบบเดิมๆ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ชี้ชวนให้เห็นความสำคัญของการสร้างทักษะการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตั้งต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

วอนขอความร่วมมือ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ชวนมองประเด็น ‘การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม’ ในห้วงเวลาที่เสียงเรียกร้องความรับผิดชอบจากคนยากจนดังระงม จากสถานการณ์โคโรนาไวรัส

เห็นหัวประชาชนก่อน

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่เห็นถึงความตั้งใจดีของท้องถิ่น แต่หลายสิบปีผ่านไปก็ยังมีแต่ความหวังดี เพราะการครอบงำของโครงสร้างราชการส่วนกลางที่แข็งแรง

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ บนเส้นทางแห่งความหวังและความล้มเหลว

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ชวนย้อนพิจารณาบทความของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ที่ชี้ให้เห็นความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษา อันสัมพันธ์กับโลกทัศน์ทางการเมืองที่ครอบงำสังคมไทย

จบโรงเรียนแบบไหนจึงจะได้ดี

คอลัมน์รื้อถอนแล้วสร้างใหม่ ตอนที่ 2 นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ หยิบหลักการ Learning Analytics มามองเรื่องปฏิรูปการศึกษา

เรียนรู้พิเคราะห์ – Learning Analytics

‘รื้อถอนแล้วสร้างใหม่’ คอลัมน์ใหม่ของ นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ที่จะมาพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างรอบด้าน

หลักประกันสุขภาพที่รัก (50) : ตอนอวสาน

คอลัมน์ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ ตอนสุดท้าย นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ รำลึกถึงนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ต้นธารของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

หลักประกันสุขภาพที่รัก (49) : สู่สังคมสมองเสื่อม Still Alice

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง ‘Still Alice’ ภาพยนตร์ที่สะท้อนภาพผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และชวนคิดถึงระบบสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยที่หมดทางรักษา

หลักประกันสุขภาพที่รัก (48) : สู่สังคมผู้สูงอายุ Amour

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงการดูแลผู้ป่วยสูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผ่านการชมภาพยนตร์ฝรั่งเศส ‘Amour’ เมื่อสามีชราต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงของภรรยาคู่ทุกข์ที่อยู่ร่วมกันมา 50 ปี

หลักประกันสุขภาพที่รัก (47) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 4

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 4 โดยสะท้อนประสบการณ์ศัลยสัตวแพทย์ชาวอังกฤษที่มองเรื่องหลักประกันสุขภาพผ่านงานอาสาสมัครรักษาสัตว์ป่วย