Santitarn Sathirathai

จับปลาปีนต้นไม้ วิถีทำลายคนยุค 4.0

สันติธาร เสถียรไทย เขียนถึงระบบการศึกษาในโลกยุค 4.0 โดยตั้งข้อสังเกตว่าทักษะที่จำเป็นในโลก 4.0 นั้น มนุษย์เราอาจมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ทว่าค่อยๆ หายไปจากกรอบสังคมและระบบการศึกษาอันล้าหลัง

‘แกะดำ’ กับความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

สันติธาร เสถียรไทย เขียนถึงการบริหารความหลากหลายในองค์กร โดยเฉพาะการดึงศักยภาพจากคนที่เป็น ‘แกะดำ’ อันเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรยุคใหม่

‘ความล้มเหลว’ วิชาภาคบังคับยุค 4.0

สันติธาร เสถียรไทย เขียนถึงความสำคัญของ ‘การเรียนรู้จากความล้มเหลว’ ซึ่งเป็นคุณสมบัติและทักษะสำคัญของยุค 4.0 ทั้งในระดับปัจเจก องค์กร และประเทศ

เพราะใฝ่ฝันหรือจำเป็น? เยาวชนไทยกับการเป็นผู้ประกอบการ

สันติธาร เสถียรไทย เปิดผลสำรวจที่ว่าเยาวชนไทยใฝ่ฝันที่จะเป็น ‘ผู้ประกอบการ’ สูงสุดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความคิดของคนกลุ่มนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้ง ‘โอกาส’ และ ‘ปัญหา’

สี่หมื่นคำตอบ เรื่อง 4.0 จากคนรุ่นใหม่ในอาเซียน

สันติธาร เสถียรไทย เปิดผลสำรวจคน Gen Y และ Gen Z ในไทยและอาเซียน ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้ง ‘ความกล้า’ และ ‘ความกลัว’ พร้อมวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง