Sanitsuda Ekachai

ระบบราชการ : ศัตรูประชาธิปไตย

สนิทสุดา เอกชัย เขียนความในใจที่มีต่อเหตุบ้านการเมืองช่วงใกล้เลือกตั้ง โดยพุ่งเป้าไปยัง ‘ระบบราชการ’ ที่เกื้อหนุนอำนาจนิยม และนับเป็นศัตรูที่แท้จริงของประชาธิปไตย

คนกับป่า : เมื่ออคติมาก่อนความจริงและความยุติธรรม

สนิทสุดา เอกชัย เขียนถึงอคติเรื่อง ‘คนกับป่า’ ซึ่งฝังรากลึกตั้งแต่ในระดับของเจ้าหน้าที่รัฐ ไปจนถึงคนในสังคม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า สถานการณ์เรื่องชาวบ้านบุกรุกป่า จะไม่มีทางบรรเทาลงได้ภายใต้ระบอบเผด็จการ

เราเป็นพุทธแบบไหนกัน

สนิทสุดา เอกชัย วิพากษ์ความเป็นพุทธแบบไทยๆ ที่ยึดโยงอยู่กับระบบอุปถัมภ์และวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่อย่างแนบแน่น อันเป็นแก่นของ ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ที่แก้ไม่เคยหาย