Kanteera Purivikrai

อ่านการเมืองและการเลือกตั้งเมียนมา 2020 กับ ดุลยภาค ปรีชารัชช

101 สนทนากับ ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการเมืองเมียนมาหลังระยะเปลี่ยนผ่าน และการเลือกตั้งทั่วไปเมียนมา 2020

101 Round Table: อ่านการเมืองสหรัฐฯ หลังการเลือกตั้ง 2020

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และปกป้อง จันวิทย์ วิเคราะห์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2020 พลวัตการเมืองภายในสหรัฐฯ และนัยต่อการเมืองโลก

“การศึกษาที่ดีและมีคุณภาพควรเป็นสวัสดิการจากภาครัฐ” วิชิตพล ผลโภค กับบทบาท Teach For Thailand

101 สนทนากับ วิชิตพล ผลโภค CEO และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Teach For Thailand ทั้งในบทบาทของผู้นำ Teach For Thailand เข้ามาในประเทศไทย และในบทบาทของคนทำงานเรื่องการศึกษาที่ต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

มองปัญหาการ ‘บูลลี่’ แบบไทยๆ กับ ธานี ชัยวัฒน์

101 สนทนากับ ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับปัญหาการบูลลี่กันในสังคมไทย

“เราไม่ได้ใช้เหตุผลในการเข้าใจศิลปะ แต่เราเข้าใจเพราะเราเป็นมนุษย์” – ถิง ชู

101 สนทนากับ ถิง ชู นักวาดภาพประกอบและเจ้าของ Ting Chu Studio ทั้งในบทบาทของความเป็นถิง ชู รวมไปถึงบทบาทของความเป็นศิลปินที่วิเคราะห์และวิพากษ์โลกของศิลปะ

จากแฟนพันธุ์แท้สงครามถึงผู้ประสานงานการซ้อมรบกองทัพไทย-สหรัฐฯ และโลกความมั่นคงหลัง 9/11 – คุยกับณัฐรินทร์ รัตนะพิบูลย์

ในโอกาสครบรอบ 19 ปีเหตุการณ์วินาศกรรม 11 กันยายน 101 ชวน ณัฐรินทร์ รัตนะพิบูลย์ สนทนากันยาวๆ ทั้งในฐานะแฟนพันธุ์แท้สงครามเกาหลี ผู้ประสานงานการซ้อมรบกองทัพไทย-สหรัฐฯ และโลกความมั่นคงหลัง 9/11

ญี่ปุ่นหลังยุคชินโซ อาเบะ กับ กิตติ ประเสริฐสุข

101 สนทนากับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับญี่ปุ่นในยุคหลังชินโซ อาเบะ

อ่านไทย อาเซียน และอินโด-แปซิฟิก กับ ดุลยภาค ปรีชารัชช

101 สนทนากับ ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช เกี่ยวกับ 5 ทศวรรษอาเซียน รวมไปถึงภาพใหญ่อย่างไทย อาเซียน และอินโด-แปซิฟิก ในเกมกระดานของสองมหาอำนาจสหรัฐฯ-จีน

อ่านอินเดียในระเบียบโลกใหม่ กับ ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก

101 สนทนากับ ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก คอลัมนิสต์ประจำ The101.world และผู้ที่สนใจศึกษาอินเดียในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไล่เรียงตั้งแต่อินเดียบนเวทีโลก อินเดียกับเอเชียใต้ จีน และอาเซียน รวมถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อรับมือกับโควิด-19

โลกการทำงานแบบ ‘Generation Flex’ : เมื่อคน (ทำ) งาน คือ ผู้กำหนดอนาคตการทำงาน

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เขียนถึงโลกการทำงานที่ ‘Generation Flex’ หรือกลุ่มคนทำงาน จะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดอนาคตการทำงานมากขึ้น