Vimut Vanitcharearnthum

เศรษฐกิจดื้อยา : เมื่อมาตรการรัฐไม่อาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้

วิมุต วานิชเจริญธรรม ตั้งคำถามถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่ามีประสิทธิผลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้จริงหรือ

คิดอีกมุม ก่อนเรียกร้องให้ ธปท. แทรกแซงค่าเงินบาท

วิมุต วานิชเจริญธรรม ร่วมแจมวิวาทะเรื่องบาทแข็ง ด้วยข้อควรคิดเรื่องต้นทุนต่อระบบเศรษฐกิจ ก่อนเรียกร้องให้แบงก์ชาติแทรกแซงค่าเงินบาท