fbpx


“ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” คือปัญหารากฐานที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมไทย ‘การศึกษาคุณภาพ’ คือโอกาสที่ช่วยให้คนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้ ขณะเดียวกันคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษา ก็มักติดอยู่ในกับดักของความยากจน ส่งผลกระทบรุ่นต่อรุ่น สู่ลูกหลาน

ข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชี้ว่า ปัจจุบันมีเด็กไทยที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาแล้วกว่า 6.7 แสนคน คิดเป็นค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจประมาณ 3.3 แสนล้านบาท หรือประมาณ 3% ของ GDP และยังมีเด็กอีกกว่า 2 ล้านคนที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากการศึกษา เพียงเพราะพวกเขามาจากครอบครัวที่ยากจนขาดโอกาส

รายการ 101 in focus สัปดาห์นี้ ชวนสำรวจภาพจริงของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเจาะลึกถึงนวัตกรรมที่นำมาใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สู่ความเสมอภาค

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์ สมคิด พุทธศรี และปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

……………………

อ่านเพิ่มเติม

50 ปีหลังมนุษย์เหยียบดวงจันทร์ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยยังอยู่ที่เดิม

พอล คอลลาร์ด : ออกแบบการเรียนรู้สำหรับคนที่ไม่ใช่อัจฉริยะ

Positive Learning : ถอดบทเรียนแห่งความสุข ต้นแบบการศึกษาจากฟินแลนด์

นพ.สุภกร บัวสาย ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : “เงินไม่ใช่ทั้งหมด-ครูคือกุญแจ-ทำให้ความรู้อยู่ในที่สว่าง-ทุกโครงการต้องส่งผลปฏิรูประบบ”

ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ : ผ่าตัดคุณภาพโรงเรียนเล็กต้องคิดให้ครบ

 

 

Author