“เพราะสังคมศึกษา คือวิชาการเมืองเบื้องต้นสำหรับนักเรียน”

หากกวาดตามองรายวิชาต่างๆ ในโรงเรียน สังคมศึกษา ถือเป็นศาสตร์เดียวที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพ ไปจนถึงความเป็นประชาธิปไตยในประเทศ

แต่ขณะเดียวกัน เนื้อหาวิชาดังกล่าวก็ถูกกำหนดโดยรัฐเสียส่วนใหญ่ ว่าเด็กควรรู้จักการเมืองแบบไหน จดจำประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างไร และเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณลักษณะแบบใด

ในวันที่นักเรียนนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ตั้งคำถามต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล และกล่าวขวัญถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นบนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย วิชาสังคมศึกษาควรจะให้อะไรกับพวกเขา การเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนไปหรือไม่ เราจะสามารถหยิบยกสถานการณ์ปัจจุบันมาพูดคุยกันในชั้นเรียนได้มากน้อยแค่ไหน

101 สนทนากับ วรุตม์ อินทฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เจ้าของงานศึกษาเรื่อง “สังคมศึกษาและการสร้างความเป็นพลเมืองดีภายใต้ระบอบการเมือง การปกครองไทย” ไล่เรียงบทเรียนสังคมศึกษาซึ่งเชื่อมโยงกับการเมืองแต่ละยุค มาจนถึงวันที่ครูต้องปรับตัว สอนเด็กรุ่นใหม่ผู้กลายเป็นกำลังสำคัญของการเคลื่อนไหวตอนนี้

ดำเนินรายการโดย ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ กองบรรณาธิการ The101.world

หมายเหตุ – บันทึกเทปรายการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563