:: podcast :: 101 One-On-One Ep.135 : ‘มองความจริงของสื่อ ผ่านข่าวลวงในยุคโควิด’ – วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

ในยุคสมัยของโควิด-19 สิ่งหนึ่งที่ไหลบ่าในโซเชียลมีเดียคือข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก ทั้งว่าด้วยเรื่องมาตรการการจัดการของรัฐ ข่าวทางการเมือง และความรู้เรื่องสุขภาพ ทั้งหมดนั้นมีข่าวจริง ข่าวลวง และข้อมูลบิดเบือนผสมปนเปกัน จนผู้รับสารต้องปรับตัวให้ทันว่าข่าวไหนควรเชื่อ ข่าวไหนควรตรวจสอบ

101 ชวน วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง หัวหน้าโครงการอินเทอร์เน็ตศึกษา สกสว. และนักวิจัยโครงการสำรวจองค์ความรู้ด้านข่าวลวง ข้อมูลบิดเบือน และข้อมูลผิดพลาด และกรณีศึกษาด้านสุขภาพของไทย (ร่วมกับ สสส.) มาคุยว่าด้วยเรื่องข่าวลวงในยุคโควิด และชวนมองการทำงานของสื่อไทยในปัจจุบัน ว่าแม้แต่สื่อเองก็อาจตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงเองหรือไม่ รวมถึงประเด็นที่สื่อเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องจริยธรรมในการทำงาน

ดำเนินรายการโดย ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย กองบรรณาธิการ The101.world

ติดตาม 101 One-on-One เป็นประจำทุกสองทุ่มตรง วันจันทร์ถึงศุกร์