fbpx
'มนุษย์เงินเดือน' กับเงินเรือนแสน : สำรวจที่ทางลูกจ้างยุคใหม่ และเงินแสนที่ (ไม่) ไกลเกินฝัน

‘มนุษย์เงินเดือน’ กับเงินเรือนแสน : สำรวจที่ทางลูกจ้างยุคใหม่ และเงินแสนที่ (ไม่) ไกลเกินฝัน

กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ เรื่อง

ภาพิมล หล่อตระกูล ภาพประกอบ

 

ช่วงต้นปีหลังโบนัสออก หลายคนกำลังมองหางานใหม่ แน่นอนว่าเมื่อจะย้ายงาน ก็คงอยากให้เงินเดือนขึ้นเยอะๆ เงินเดือนเท่าไหร่เรียกว่ามาก แค่ไหนเรียกว่าน้อย คงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่เชื่อว่า ตัวเลข 1 แสนบาท/เดือน น่าจะเป็น milestone หนึ่งที่ ‘มนุษย์เงินเดือน’ หลายคนฝันถึง (ผมใช้คำว่า ‘มนุษย์เงินเดือน’ ในความหมายทั่วๆ ไปนะครับ หมายถึงกลุ่มคนที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง โดยไม่รวม นายจ้าง เจ้าของธุรกิจ แม่บ้าน ผู้ช่วยงานที่บ้าน ฯลฯ)

แต่เคยสงสัยกันไหมว่า มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ระดับแสนนี้มีมากน้อยเท่าไหร่กัน? และคนกลุ่มนี้เป็นใครกัน? หากสนทนาเรื่องนี้ในวงเพื่อนฝูง เราอาจพบว่าตัวเลขที่แต่ละคนคิดนั้น แตกต่างกันพอสมควร ซึ่งเท่าที่ผมทำการทดสอบเบื้องต้น ก็พบว่าตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 1 – 10%  แล้วผู้อ่านล่ะครับ คิดว่าคนที่ได้เงินเดือนเกินแสนมีกี่เปอร์เซนต์กัน?

 

‘มนุษย์เงินเดือน’ ที่รายได้เกินแสนมีประมาณ 2% ของทั้งหมด

 

ในทางวิชาการ อาจประมาณได้ว่ามีลูกจ้างประมาณ 2.3% ที่รายได้เกิน 1 แสนบาทต่อเดือน โดยตัวเลขดังกล่าววิเคราะห์จากข้อมูลในงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลผู้เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา[1] และนำมาเทียบกับจำนวนผู้ทำงานทั้งหมดที่เป็นลูกจ้าง ซึ่งมีประมาณ 18 ล้านคน ในปี 2017[2]

อย่างไรก็ดี ข้อมูลผู้เสียภาษีในงานศึกษาดังกล่าว ไม่ได้มีระบุลักษณะของผู้เสียภาษีมากนัก เราจึงใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะแรงงานประชากร (Labor Force Survey: LFS) เข้ามาช่วยในการให้ภาพเพิ่มเติม แม้การสำรวจของ LFS จะมีจะมีสัดส่วนผู้ที่ได้ค่าจ้างสูงน้อยกว่า[3] แต่ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่น่าสนใจของผู้ได้ค่าแรงสูงเพิ่มขึ้นในบางมิติ

 

ยิ่งการศึกษาสูง ยิ่งมีโอกาสได้เงินเดือนเป็นแสน

 

สตีฟ จ๊อบ กับ บิล เก็ต เรียนไม่จบปริญญาตรี แต่กลับเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆ ของโลก! แต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวทั่วไปของมนุษย์เงินเดือน

จากใน รูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าผู้มีระดับการศึกษาสูงขึ้น ก็ดูจะมีระดับของค่าแรงที่สูงขึ้นไปด้วย โดยสัดส่วนผู้ได้เงินเดือนมากกว่า 1 แสนของผู้จบปริญญาโทขึ้นไป มีมากกว่าผู้จบปริญญาตรี ประมาณ 4 เท่า[4] นอกจากนี้ แม้ว่าในรายได้เฉลี่ยของแต่ละกลุ่มการศึกษาจะสูงขึ้นตามอายุ แต่คนที่เงินเดือนมากกว่าแสนบาท ก็ยังคงเป็นคนส่วนน้อยของทุกกลุ่มอายุ

หากใครที่รู้สึกว่าคนรอบตัวล้วนเงินเดือนเกินแสนทั้งนั้น อาจเป็นเพราะว่ากำลังอยู่ในสังคมที่เป็นคนส่วนน้อยมากของประชากรไทยทั้งหมด

 

รูปที่ 1: ค่าแรงต่อเดือนแบ่งตามระดับการศึกษาและอายุ | ที่มา: วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล LFS2017/Q3 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ | หมายเหตุ : จุดแต่ละจุดแสดงรายได้และอายุของแรงงาน 1 คน โดยกลุ่มตัวอย่างมีประมาณ 5 หมื่นคน ซึ่งคัดมาจาก LFS เมื่อถ่วงน้ำหนักประชากร (population weight) จะได้เท่ากับแรงงานประมาณ 17 ล้านคน

 

 

 

95 % ของคนที่ได้เงินเดือนระดับแสน คือ คนที่ทำงานใช้ความคิดสร้างสรรค์

 

หากแบ่งประเภทงานตามลักษณะงานที่ทำ โดยแบ่งงานว่า 1) ใช้ความคิด หรือใช้แรงเป็นหลัก และ 2) ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ หรือมีลักษณะซ้ำๆ จะได้งานทั้งหมด 4 ประเภท[5] คือ

  1. งานใช้ความคิด และมีการปรับตัวตามสถานการณ์ (ขอเรียกว่า งานใช้ความคิดสร้างสรรค์) หรือ Non-Routine Cognitive work (NR-C)
  2. งานใช้แรง ที่ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ หรือ Non-Routine Manual work (NR-M)
  3. งานใช้ความคิด ที่มีลักษณะซ้ำๆ หรือ Routine Cognitive work (R-C)
  4. งานใช้แรง ที่มีลักษณะซ้ำๆ หรือ Routine Manual work (R-M)

สำหรับตัวอย่างอาชีพ และความยาก-ง่ายของเนื้องาน สามารถดูได้ใน รูปที่ 2

 

รูปที่ 2 : ทำความรู้จักกับงานประเภทต่างๆ | ที่มา: บทความ Automation และการปรับตัวของมนุษย์เงินเดือนชาว Millennials ที่มา : Krungthai Macro Research

 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่าคนเงินเดือนระดับแสนขึ้นไป ล้วนแต่ทำงานประเภทใช้ความคิดสร้างสรรค์แทบทั้งสิ้น โดยคนที่ทำงานประเภทนี้ มีเงินเดือนเฉลี่ยที่สูงกว่างานประเภทอื่นค่อนข้างมากในทุกช่วงอายุ และคนที่เงินเดือนหลักแสนแทบทั้งหมด (96%) ทำงานประเภทดังกล่าว (รูปที่ 3) สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ค่าแรงของกลุ่มงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์จะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ชัดเจนมากกว่างานประเภทอื่น ซึ่งนัยหนึ่งอาจตีความได้ว่า ประสบการณ์ที่มากขึ้น ช่วยทำให้ productivity และคุณภาพของงานเพิ่มขึ้นชัดเจน

 

รูปที่ 3 : คนเงินเดือนระดับแสนขึ้นไป มักทำงานประเภทใช้ความคิดสร้างสรรค์ | ที่มา: วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล LFS2017/Q3Boxplot ค่าแรงตามประเภทงาน และช่วงอายุ

 

ไม่ว่าจะจบ ป.ตรี หรือ ป.โท-เอก งานประเภทใช้ความคิดสร้างสรรค์ ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

 

สังเกตได้จากกราฟ Boxplot ในรูปที่ 4 เพื่อพิจารณาการเติบโตของค่าแรงในช่วงปี 2011-2017 งานใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็มีค่าแรงที่เติบโตเร็วกว่า โดยโตที่ระดับ 3.8% ต่อปี ในขณะที่งานประเภทอื่นๆ ค่าแรงโตน้อยกว่า 1% เท่านั้น[6] นอกจากนี้ World Economic Forum (WEF)[7] มีความเห็นว่า ตลาดมีความต้องการทักษะที่ใช้ในงาน Non-Routine มากขึ้น ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ขณะที่งานที่มีแบบแผนแน่นอน (Routine) มีแนวโน้มจะทำให้เป็นอัตโนมัติได้ และจะเป็นที่ต้องการน้อยลง

 

รูปที่ : Boxplot ค่าแรงตามประเภทงาน และการศึกษา | ที่มา: วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล LFS2017/Q3

 

 

ทักษะแห่งอนาคตของคนที่เงินเดือนระดับแสน

 

หากอยากให้เงินเดือนโตดี อาจต้องหันกลับมาพิจารณาสักนิดว่า งานที่เราทำอยู่ และจะทำในอนาคต เป็นงานประเภทใด? หากยังเป็นงานประเภทรูทีน โอกาสที่เงินเดือนจะโตดี และแตะถึงระดับแสนบาท ดูเป็นไปได้ยากสักหน่อย แต่ในทางกลับกัน แม้ว่าการทำงานประเภทใช้ความคิดสร้างสรรค์จะไม่ได้การันตีว่าเราจะมีเงินเดือนเป็นแสนในอนาคต แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีกว่างานประเภทอื่น

ในเรื่องด้านการพัฒนาตัวเอง แม้ทักษะด้านเทคโนโลยีจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น เช่น ทักษะการ coding แต่ soft skills ก็สำคัญไม่แพ้กัน โดย CEO ของ LinkedIn เห็นว่าช่องว่างทางทักษะกลับไม่ใช่เรื่อง coding แต่เป็น soft skills มากกว่า[8] โดย soft skills ที่ LinkedIn เห็นว่าจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในปี 2019 มีหลายอย่าง เช่น ความสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) เป็นต้น[9] ซึ่ง WEF ก็มีความเห็นว่าทักษะเหล่านั้น รวมถึง การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอีก 5 ปีข้างหน้า

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคนี้ งานที่เราทำและคิดว่าเป็นงานไม่รูทีนในวันนี้ อาจเป็นงานรูทีนในอนาคตอันใกล้ การเรียนรู้ทั้ง soft skills และ hard skills เพิ่มเติมอยู่เสมอ หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นับเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 


 

เชิงอรรถ

[1] อ้างอิงจาก อธิภัทร (2560) และวิเคราะห์โดยผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนตีความว่าตัวเลขผู้มีรายได้เกินแสนต่อเดือนในปี 2017 มีประมาณ 15% ของผู้เสียภาษีที่มีประมาณ 3.3 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้มีฐานะเป็นลูกจ้างประมาณ 85% ซึ่งตัวเลขอาจน้อยกว่านี้ เนื่องจากเราไม่สามารถแยกเจ้าของกิจการที่ให้เงินเดือนตัวเองออกจากลูกจ้างได้

[2] ในจำนวนนี้มีแรงงานที่ได้รับค่าแรงแบบรายเดือนประมาณ 11 ล้านคน (ข้อมูลจาก LFS)

[3] สัดส่วนลูกจ้างที่มีค่าแรงรายเดือน 1 แสนบาทขึ้นไปใน LFS อยู่ที่ 0.26%

[4] เงินเดือนในบทความนี้ คือเงินเดือนที่รวมเงินโบนัสหารเฉลี่ยต่อเดือน เข้ามารวมในเงินเดือนด้วย

[5] การแบ่งงานแบบนี้เป็นที่นิยมในงานศึกษาเกี่ยวกับ Job Polarization หรือตลาดแรงงานสองขั้ว ที่มุ่งดูความสัมพันธ์ระหว่างทักษะในงานกับค่าแรง ในยุคที่มีการนำหุ่นยนต์มาใช้แทนคนมากขึ้น สำหรับผู้สนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้จากงานศึกษาของ Acemoglue and Author (2011) และ Jaimovich and Siu (2012) เป็นต้น

[6] รายละเอียดการเติบโตของค่าแรงในงานประเภทต่างๆ อ่านได้จากบทความ “แรงงานไทยในยุคที่ต้องแข่งขันกับเทคโนโลยี” ใน การเงินธนาคาร ธ.ค. 2018

[7] The Future of Job Report 2018

[8] The CEO of LinkedIn shares the No. 1 job skill American employees are lacking

[9] บทความ “The Soft Skills Companies Need Most in 2019” ของ linkedin

MOST READ

Economy

15 Mar 2018

การท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจไทย

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ตั้งคำถาม ใครได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวบูม และเราจะบริหารจัดการผลประโยชน์และสร้างความยั่งยืนให้กับรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างไร

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

15 Mar 2018

Economy

23 Nov 2023

ไม่มี ‘วิกฤต’ ในคัมภีร์ธุรกิจของ ‘สิงห์’ : สันติ – ภูริต ภิรมย์ภักดี

หากไม่เข้าถ้ำสิงห์ ไหนเลยจะรู้จักสิงห์ 101 คุยกับ สันติ- ภูริต ภิรมย์ภักดี ถึงภูมิปัญญาการบริหารคน องค์กร และการตลาดเบื้องหลังความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจสิงห์

กองบรรณาธิการ

23 Nov 2023

Economy

19 Mar 2018

ทางออกอยู่ที่ทุนนิยม

ในยามหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมือง ผู้คนสิ้นหวังกับปัจจุบัน หวาดหวั่นต่ออนาคต และสั่นคลอนกับอดีตของตนเอง
วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เสนอทุนนิยมให้เป็น ‘grand strategy’ ใหม่ของประเทศไทย

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร

19 Mar 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save