Worapoj Wongkitrungruang

ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล: [คสช. + กสทช. + ทุนสื่อสาร] VS [ประโยชน์สาธารณะ]

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ถอดรื้อ ‘มายาคติ’ ในนิทานที่ คสช. และ กสทช. แต่งขึ้นมาเพื่ออุ้มทุนสื่อสาร และวิเคราะห์ต้นทุนราคาแพงที่สังคมต้องจ่ายระดับหลายหมื่นล้าน เมื่อรัฐเลือกที่จะเอื้อทุนมากกว่ารักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อประชาชน

ความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 ของพลเมืองดิจิทัล

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง เขียน “คู่มือพลเมืองดิจิทัล” ชวนสนทนาถึงความท้าทายด้านดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 และชวนขบคิดว่าพลเมืองอย่างเราจะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไรหากต้องการให้อินเทอร์เน็ตเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมที่เราปรารถนา

จาก Estonia สู่ e-Stonia : ถอดบทเรียน 25 ปี การรีบูทเอสโตเนีย กับ Viljar Lubi

Viljar Lubi รัฐมนตรีเศรษฐกิจดิจิทัลของเอสโตเนีย สนทนากับ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ถอดบทเรียน 25 ปี การรีบูทประเทศใหม่ จนเป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งยุโรป