Dust Atlas (4) : ฝุ่น PM 2.5 และสิทธิมนุษยชน

ปริมาณฝุ่น PM 2.5 สัมพันธ์กับระดับความเข้มแข็งของสิทธิมนุษยชนมากกว่าที่คิด การต่อรองให้ได้เมืองที่ดีและอากาศสะอาดหายใจ ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายดายแต่ต้องผ่านการต่อรองบนฐานอำนาจที่เท่าเทียม