The Innovation Blind Spot

สฤณี อาชวานันทกุล ชวนอ่าน The Innovation Blind Spot ของ Ross Baird หนังสือที่ตอบคำถามว่า อะไรคือ “จุดบอด” ที่ทำให้เศรษฐกิจนวัตกรรมล้มเหลว นักลงทุนควรเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีลงทุนอย่างไร ให้ได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของสังคมอย่างแท้จริง