Pongsak Luangaram

ภูมิศาสตร์การเมืองโลก (Geopolitics): อีกหนึ่งความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม

พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม เปิดงานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่า ตลาดการเงินเริ่มหันเหความสนใจออกจากนโยบายการเงิน มาสู่ปัจจัยด้านการเมือง และการปะทุเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมืองส่งผลกระทบทางลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคเศรษฐกิจจริงและผลตอบแทนในตลาดการเงิน

ปรีดี พนมยงค์ กับธนาคารชาติ

รู้หรือไม่ว่า ปรีดี พนมยงค์ คือผู้ริเริ่มวางรากฐานธนาคารชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม จะเปิดบันทึกประวัติศาสตร์เล่าให้คุณอ่านกัน

วิเคราะห์ระดับความขัดแย้งทางการเมืองไทยด้วย Big Data

พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพรมแดนความรู้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์และการเมือง ใช้ Big Data จาก The GDELT Project นำข้อมูลรายงานข่าวตั้งแต่ปี 2522-2560 มาวัดระดับความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย และผลกระทบของความไม่แน่นอนทางการเมืองต่อเศรษฐกิจไทย

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย “ความไม่แน่นอน”

New Normal ของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่เต็มไปด้วย “ความไม่แน่นอน” สะท้อนผ่านหลายนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปจาก Brexit หรือแนวทางการบริหารนโยบายของสหรัฐอเมริกายุคโดนัลด์ ทรัมป์

พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพาไปดู “หน้าตา” ของสภาวะ “ความไม่แน่นอน” ที่กำลังเกิดขึ้นในโลก – นักวิชาการเศรษฐศาสตร์พยายามวัด “ความไม่แน่นอน” อย่างไร และอะไรคือผลกระทบของมันต่อระบบเศรษฐกิจ

เปิดตำนานธนบัตรไทย : เรื่องที่คุณไม่เคยรู้

รู้หรือไม่ว่าธนบัตรที่เราใช้กันจนคุ้นเคยอยู่ทุกวันมีที่มาอย่างไร รู้หรือไม่ว่าในอดีตทำกันอย่างไรให้คนไทยยอมรับและหันมาใช้เงินกระดาษเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน รู้หรือไม่ว่าทำไมธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยจึงชื่อว่า ‘บุคคลัภย์’ (Book Club) และการตั้งธนาคารพาณิชย์เกี่ยวพันกับการตั้งธนาคารชาติอย่างไร

พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือ 72 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เล่าเกร็ดประวัติศาสตร์เบื้องหลังความสำเร็จของการเสกกระดาษให้เป็นเงิน ผ่านเรื่องราวของบิดาแห่งการธนาคารไทย