ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนารำลึกความคิดและผลงานของ “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

“การต่อสู้กับคอร์รัปชัน การผูกขาด และอธรรมภิบาลภาครัฐ : สนามวิชาการของเดือนเด่น นิคมบริรักษ์”

โดย

– บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ประเด็น: การต่อต้านคอร์รัปชันและการฏิรูปภาครัฐ

– นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ประเด็น: การคุ้มครองผู้บริโภคและการกำกับดูแลเพื่อประโยชน์สาธารณะ

– สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

ประเด็น: การต่อต้านการผูกขาดและการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเศรษฐกิจไทย

– บุญวรา สุมะโน นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ประเด็น: การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยธรรมาภิบาล

– กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ดำเนินรายการ

ถ่ายทอดสดทางเพจ The101.world วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.

Author