fbpx

Politics

6 Feb 2024

สู่การเมืองแห่งความไม่สมควร : ทางออกของประชาธิปไตยที่ยังไม่มีความเสมอภาคอันแท้จริง

อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง เขียนถึงหนังสือของ มาร์ก เดเวนนี่ย์ ‘Towards an Improper Politics – สู่การเมืองแห่งความไม่สมควร’ ว่าด้วยการพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ด้วยแนวคิด ‘การเมืองแห่งความไม่สมควร’

อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง

6 Feb 2024

Social Movement

29 Nov 2023

นักสันติวิธีท้าทายและทำให้ความรุนแรงเป็นเรื่องไร้เหตุผลได้อย่างไร

อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง ชวนมองเหตุผลที่ใช้สร้างความชอบธรรมให้การใช้ความรุนแรงผ่านสายตาของนักสันติวิธี ในหนังสือ Can Political Violence Ever Be Justified?

อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง

29 Nov 2023