:: LIVE :: “เราอ่านอะไรในการฟัง” กับ ธนพล เศตะพราหมณ์ Music Director ของ Mahidol Wind Orchestra เป็นหัวหน้าภาควิชาการอำนวยเพลงที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุยกันว่าด้วยเรื่องการศึกษาดนตรีคลาสสิกในเมืองไทย กันสดๆ ใน 101 one-on-one EP23

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world

โตมร ศุขปรีชา ดำเนินรายการ