:: podcast :: 101 One-On-One Ep.153 : “New Deal – New Debt : นโยบายการคลังหลัง COVID-19” – อธิภัทร มุทิตาเจริญ

เมื่อเผชิญหน้าปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ เครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือ “นโยบายการคลัง” โดยเฉพาะการใช้จ่ายของรัฐบาล และมาตรการทางภาษีต่างๆ

นโยบายการคลังสู้วิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้มีอะไรต่างจากที่แล้วมา เราต้อง ‘คิดใหม่’ เรื่องหนี้สาธารณะ การใช้จ่ายของรัฐบาล ภาษี และวินัยการคลังอย่างไร ประเด็นน่าห่วงในระยะสั้นและระยะยาวของการบริหารการคลังคืออะไร และต้องทำอย่างไรให้หมดห่วง

101 สนทนากับ ผศ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนักเศรษฐศาสตร์ประจำ Congressional Budget Office (CBO) สหรัฐอเมริกา

ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการบริหาร The101.world