โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ The101.world

– คนไทยเลือกอะไรระหว่างชีวิตการทำงานและการมีลูก? พวกเขาให้ความหมายและความสำคัญกับเรื่อง Work-Life Balance อย่างไร?

– ความหมายของ Work-Life Balance ในมุมบริษัทเป็นอย่างไร? บริษัทควรมีนโยบายอะไรเพื่อสนับสนุนเรื่อง Work-Life Balance?

– อะไรคือสิทธิที่พนักงานทุกคนควรผลักดันให้เกิด Work-Life Balance ขึ้นในบริษัท?

…………..

ร่วมเสวนาโดย

– ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

– คุณนาฏฤดี อาจหาญวงศ์
Chief People Officer, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

– คุณมิรา เวฬุภาค
หัวหน้าโครงการการสร้างโครงข่ายพ่อแม่พันธุ์ใหม่ และการสร้างนิเวศน์ใหม่ทางการเรียนรู้โดยพ่อแม่

– คุณณัฐยา บุญภักดี
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส.

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

#workไร้balance #worklifebalance #สสส

Author