Threesome: อ่านจนแตก รายการทอล์กสนุกๆ ที่จะหยิบยก ‘ประเด็น’ ที่ถูกมองผ่าน มาอ่านใหม่ ให้ ‘แตก’ โดยสามกองบรรณาธิการจาก the101.world ทุกวันพฤหัสบดี สองทุ่มตรง