fbpx
อคติที่สร้างระยะห่างระหว่างคนไทยและแรงงานข้ามชาติ

อคติที่สร้างระยะห่างระหว่างคนไทยและแรงงานข้ามชาติ

 

จากการประมาณการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ปี 2018 แรงงานข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีจำนวนกว่า 11.6 ล้านคน โดย 5.2 ล้านคนเป็นแรงงานหญิงซึ่งเข้ามาทำงานในภาคส่วนต่างๆ เช่น ลูกจ้างทำงานบ้าน อุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ภาคก่อสร้างและอื่นๆ

สำหรับประเทศไทย สถิติล่าสุดระบุว่ามีแรงงานข้ามชาติจำนวน 3.9 ล้านคน และส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

ถึงแม้ว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมทั้งประเทศต้นทางและประเทศไทย แต่แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานหญิง ยังคงเผชิญกับปัญหาจากทัศนคติคนในสังคม จนเป็นเหตุให้ถูกกีดกัน เลือกปฏิบัติ รวมถึงเกิดความรุนแรง

ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลง หากเราเริ่มทำความรู้จัก ‘คนแปลกหน้าที่คุ้นเคย’ เพื่อมองเห็นความจริงที่ว่า เราทุกคนคือคนเท่ากัน

 

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่

 

1.

 

แรงงานข้ามชาติ

 

จากการสำรวจความคิดเห็นของ ILO และ UN Women ระบุว่าคนไทยร้อยละ 40 คิดว่าแรงงานข้ามชาติทำให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ และอีกกว่าร้อยละ 53 มองว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะต่ำ (low-skilled worker) เข้ามาช่วยทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

แต่แท้จริงแล้วหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทย มีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ช่วยเติมเต็มการขาดแคลนแรงงานในประเทศ จากการรายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และ ILO ในปี 2017 พบว่า สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP นั้นมาจากแรงงานข้ามชาติ ถึงร้อยละ 4.3 – 6.6

ภาพ: © ILO/Adri Berger

 

2.

 

แรงงานข้ามชาติ

 

คนไทยร้อยละ 77 เชื่อว่าแนวโน้มอาชญากรรมในประเทศเพิ่มขึ้นเพราะกลุ่มแรงงานข้ามชาติร้อยละ 60 เชื่อว่าแรงงานข้ามชาติไม่มีจรรยาบรรณในการทำงาน ไว้ใจไม่ได้ และอีกร้อยละ 58 คิดว่าแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำลายวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ

อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานน้อยมากที่ยืนยันได้ว่าแรงงานข้ามชาติมีแนวโน้มในการก่อเหตุอาชญากรรมมากกว่าคนในท้องที่

ภาพ: © UN Women

 

3.

 

แรงงานข้ามชาติ

 

คนไทยร้อยละ 52 เชื่อว่าแรงงานข้ามชาติไม่ควรได้รับค่าแรง สิทธิ สวัสดิการที่เท่าเทียมกับคนในประเทศ ทำให้แรงงานข้ามชาติมักถูกเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน นอกจากนี้ แรงงานหญิงข้ามชาติยังเป็นกลุ่มที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าแรงงานชายเพราะความเชื่อเรื่องระบอบชายเป็นใหญ่ เห็นคุณค่าของงานหรือทักษะของแรงงานหญิงน้อยกว่าชาย

แต่เมื่อถามถึงแรงงานหญิงข้ามชาติโดยเฉพาะร้อยละ 60 ของคนไทยเห็นว่าหากทำงานที่เหมือนกัน ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากันกับแรงงานหญิงไทย

ภาพ: © ILO/Nguyễn ViệtThanh

 

4.

 

แรงงานข้ามชาติ

 

การศึกษาที่เน้นเรื่องประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอดีต ความเป็นชาตินิยม อาจทำให้คนส่วนหนึ่งเกิดอคติต่อแรงงานข้ามชาติ

ด้านการนำเสนอข่าวของสื่อ ที่มักเสนอข่าวอาชญากรรม ใช้คำตีตรา เช่น ผิดกฎหมาย โจร ต่างด้าว และเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว ก็ทำให้ผู้รับสารเกิดภาพจำและความรู้สึกด้านลบต่อแรงงานข้ามชาติ ซึ่งทัศนคติแง่ลบนี้อาจก่อให้เกิดการละเมิดหรือความรุนแรงโดยเฉพาะกับแรงงานหญิงได้

การศึกษาที่ให้คุณค่ากับความหลากหลายและการนำเสนอข้อมูลที่รอบด้านของสื่อสามารถช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติ และส่งเสริมสังคมให้ไม่ตีตราและไม่เลือกปฏิบัติได้

ภาพ: © ILO/Pichit Phromkade

 

5.

 

อคติต่อแรงงานข้ามชาติ

 

อคติเรื่องเชื้อชาติ เพศ และมุมมองต่องานบางประเภทที่ไม่นับว่าเป็นงาน หรือถูกมองว่าเป็นงานที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การทำงานบ้าน ทำให้ลูกจ้างทำงานบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานหญิงได้รับค่าจ้างน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ ทำงานเกินเวลาโดยไม่มีค่าตอบแทน  เพราะนายจ้างถือว่าการให้แรงงานอาศัยร่วมกันในบ้านถือเป็นสวัสดิการที่ดีแล้ว อีกทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงานในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดทำให้แรงงานกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิแรงงานบางประการได้ เช่น สิทธิประกันสังคม

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องแรงงานหญิงอาจถูกยกเลิกสัญญาจ้างเมื่อตั้งครรภ์  ไม่มีอิสระในการเดินทาง จึงไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับการถูกละเมิดหรือความรุนแรงภายในบ้าน

ภาพ: © UN Women/Ploy Phutpheng

 

6.

 

แรงงานข้ามชาติ

 

งานศึกษาจาก ILO และ UN Women พบว่า ทัศนคติส่งผลต่อการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ รวมถึงสิทธิ โอกาส และการป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับแรงงานหญิง ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นจะทำให้ลดอคติต่อแรงงานได้

 

7.

 

สิทธิแรงงานข้ามชาติ

 

จากผลสำรวจพบว่า ในตอนนี้ คนไทยกว่าร้อยละ 71 เริ่มหันมาสนับสนุนสิทธิการลาคลอดที่เท่าเทียมสำหรับแรงงานหญิงข้ามชาติร้อยละ 83 สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อยุติความรุนแรงต่อแรงงานหญิงข้ามชาติ

ร้อยละ 85 สนับสนุนการเข้าถึงบ้านพักฉุกเฉินหากแรงงานหญิงข้ามชาติได้ถูกละเมิดหรือได้รับความรุนแรง

ร้อยละ 80 ของคนไทยสนับสนุนสภาพการทำงานที่ดีขึ้นของลูกจ้างทำงานบ้าน

และ ร้อยละ 69 สนับสนุนสิทธิแรงงานที่เท่าเทียมสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน

 

8.

 

สิทธิแรงงาน

 

ถึงแม้ว่า ที่ผ่านมา ทัศนคติและแรงสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่เราเชื่อว่าสังคมไทยจะดีขึ้นได้มากกว่านี้ น่าอยู่สำหรับแรงงานข้ามชาติและคนทุกคนได้มากกว่านี้

ขอเพียงเริ่มเปิดใจทำความรู้จักคนแปลกหน้าที่คุ้นเคย

 

 

 

MOST READ

Social Issues

27 Aug 2018

เส้นทางที่เลือกไม่ได้ ของ ‘ผู้ชายขายตัว’

วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ พาไปสำรวจโลกของ ‘ผู้ชายขายบริการ’ ในย่านสีลมและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดปูมหลังชีวิตของพนักงานบริการในร้านนวด ร้านคาราโอเกะ ไปจนถึงบาร์อะโกโก้ พร้อมตีแผ่แง่มุมลับๆ ที่ยากจะเข้าถึง

กองบรรณาธิการ

27 Aug 2018

Social Issues

21 Nov 2018

เมื่อโรคซึมเศร้าทำให้อยากจากไป

เรื่องราวการรับมือกับความคิด ‘อยากตาย’ ผ่านประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คนเคียงข้าง และบทความจากจิตแพทย์

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

21 Nov 2018

Social Issues

22 Oct 2018

มิตรภาพยืนยาว แค้นคิดสั้น

จากชาวแก๊งค์สู่คู่อาฆาต ก่อนความแค้นมลายหายกลายเป็นมิตรภาพ คนหนุ่มเลือดร้อนผ่านอดีตระทมมาแบบไหน ‘บ้านกาญจนาฯ’ เปลี่ยนประตูที่เข้าใกล้ความตายให้เป็นประตูสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้อย่างไร

ธิติ มีแต้ม

22 Oct 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save