fbpx

Thailand: The Great Reset

ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต

 

ศตวรรษที่ 21 ได้ชื่อว่าเป็น ‘ศตวรรษแห่งความหวัง’ ทั้งของไทยและของโลก การขยายตัวของโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความเฟื่องฟูของความคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ทำให้หลายคนเชื่อว่า ประเทศไทยอันรุ่งเรืองกำลังรอเราอยู่

แต่สถานการณ์จริงกลับทำให้เราต้องคิดทบทวนใหม่ เมื่อ 20 ขวบปีแรกของไทยกลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็น ประเทศไทยประสบกับปัญหาเรื้อรังทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และยิ่งผนวกกับ วิกฤตโควิด-19 อันไม่คาดคิด และความเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่คาดเดาไม่ได้ ผลลัพธ์คือสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ระบบและวิธีคิดแบบเก่าไม่สามารถตอบโจทย์ใหม่ๆ ได้ ในยุคสมัยของ ‘การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่’ สังคมไทยต้องการความรู้ ทักษะ พลังสร้างสรรค์ และนโยบายสาธารณะแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆ หากแต่ต้องอาศัยการ ‘ตั้งหลัก’ คิดทบทวนอย่างเข้มข้น ลึกซึ้ง โดยอยู่บนฐานความรู้และประสบการณ์จริง

101 ร่วมกับ ‘แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563′ ชวนคุณมาร่วม ‘ตั้งหลักใหม่ประเทศไทย’ ร่วมคิด ถกเถียง และอภิปรายถึง ‘ฉากทัศน์’ ของประเทศไทยและการเตรียมตัวรับมือกับโจทย์แห่งอนาคต ผ่านบทสัมภาษณ์ บทความ จากผู้เชี่ยวชาญ นักคิด ผู้กำหนดนโยบาย และบุคคลที่มีบทบาทในสังคมไทยร่วมสมัยหลายรุ่น หลากวงการ

Resetting Thailand

ตั้งหลักใหม่ประเทศไทย

Resetting Politics

ตั้งหลักใหม่การเมืองไทย

Resetting Economy

ตั้งหลักใหม่เศรษฐกิจไทย

Resetting Ethics and The Futures

ตั้งหลักใหม่คุณค่าและอนาคตไทย

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง ‘แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563′ และ The101.world