fbpx

TIJ x 101

22 Dec 2023

เปิดดัชนี WJP Index 2023 ไทยอยู่ตรงไหนในโลกที่หลักนิติธรรมถดถอย

101 ชวนสำรวจเทรนด์ดัชนีหลักนิติธรรมโลกของปี 2023 ผ่าน World Justice Project: Rule of Law Index (WJP Index) 2023 พร้อมดูว่าไทยอยู่ตรงไหนในเรื่องนี้

กองบรรณาธิการ

22 Dec 2023

Multiverse of Justice : ความยุติธรรมในโลกหลากมิติ

15 Oct 2023

“ถ้ายังมองระบบยุติธรรมเป็นแค่เรื่องของนักกฎหมาย อีกไม่นานสังคมจะเดือดร้อน”: พิเศษ สอาดเย็น ผอ. TIJ

101 สนทนากับ พิเศษ สอาดเย็น ผอ. TIJ ในวันที่ระบบยุติธรรมถึงเวลาต้องมองคนเป็นศูนย์กลาง และมองความยุติธรรมในมิติที่หลากหลายมากขึ้น

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

15 Oct 2023

Politics

28 Aug 2023

Justice Next Challenges: ตั้งหลักใหม่กฎหมายไทย-ปฏิรูปหลักนิติธรรมให้ตอบโจทย์ประชาชน

101 ชวนเจาะลึกใน 4 ประเด็นหลักของดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมที่ประเทศไทยได้คะแนนไม่ดีนัก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งหลักใหม่เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ได้แก่ ปัญหาการคอร์รัปชัน การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ การทำกิโยตินกฎหมาย และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์

28 Aug 2023

Multiverse of Justice : ความยุติธรรมในโลกหลากมิติ

24 Aug 2023

ไม่ว่าอยู่เมืองใหญ่หรืออยู่ป่า เราต่างมองหาความยุติธรรม: หาคำตอบเรื่อง ‘เมืองยุติธรรม’ กับ อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

101 ชวน รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ พูดคุยประเด็นการสำรวจความยุติธรรม-ความเป็นธรรมในมุมของเมือง เมืองที่ดีคืออะไร เมืองที่ยุติธรรมมีจริงไหม และเราจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรให้ยุติธรรม-เป็นธรรม

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

24 Aug 2023

Multiverse of Justice : ความยุติธรรมในโลกหลากมิติ

27 Jul 2023

เพราะ ‘ความยุติธรรม’ คือพื้นที่การต่อรอง จึงไม่มีสังคมไหนผูกขาดความหมายไว้เพียงหนึ่งเดียว – ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

101 คุยกับศาสตราจารย์ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ถึงความยุติธรรมในมุมมองมานุษยวิทยา และความยุติธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรในสังคมไทย

สุดารัตน์ พรมสีใหม่

27 Jul 2023

Multiverse of Justice : ความยุติธรรมในโลกหลากมิติ

26 Jun 2023

ในวันที่ชีวิตเลวร้าย ‘ความยุติธรรม’ ต้องเป็นสวัสดิการพื้นฐานให้ทุกคนเข้าถึงได้ – ธานี ชัยวัฒน์

101 คุยกับ ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ถึงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-centered Justice) เพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

26 Jun 2023

TIJ x 101

21 Jun 2023

“ถ้าทำผิด ก็เข้าคุกสิ?” เมื่อการลงโทษด้วยกฎหมายไม่ใช่ทางออกของปัญหา ‘เด็ก’ ก่อความรุนแรง

101 สรุปงานเสวนา ตีโจทย์ปัญหาความรุนแรงทั้งที่เด็กเป็นผู้กระทำและเป็นเหยื่อ พร้อมมองหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหา

เจียระไน ซองทอง

21 Jun 2023

Multiverse of Justice : ความยุติธรรมในโลกหลากมิติ

6 Jun 2023

“ความยุติธรรมก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งในสังคม” ความยุติธรรมในสายธารประวัติศาสตร์แห่งบาดแผล: ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ในห้วงยามที่ความยุติธรรมถูกตั้งคำถาม 101 สนทนากับ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของความยุติธรรมในสายธารประวัติศาสตร์อันยาวไกล

ในฐานะกติกาของสังคม ความยุติธรรมเปลี่ยนรูปโฉมอย่างไรในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความเป็นธรรมอันบิดเบี้ยวมีส่วนในการก่อกำเนิดบาดแผลในอดีตที่ยังไม่ได้รับการชำระหรือไม่ และเราจะอยู่ร่วมกับประวัติศาสร์บาดแผลได้อย่างไร

พิมพ์ชนก พุกสุข

6 Jun 2023

Multiverse of Justice : ความยุติธรรมในโลกหลากมิติ

30 May 2023

‘สิ่งแวดล้อมและความยุติธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน’: เมื่อรัฐและทุนเติบโตถึงจุดที่โลกไม่สามารถย้อนกลับไปได้ กับ กฤษฎา บุญชัย

101 ชวน กฤษฎา บุญชัย ผู้ประสานงานเครือข่าย Thai Climate Justice for All สนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในประเด็นสิ่งแวดล้อม เขาวาดฝันถึงสังคมที่มีความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา

30 May 2023

Life & Culture

16 May 2023

TIJ Common Ground บ้านระบบยุติธรรมหลังใหม่ ‘เป็นมิตร เปิดกว้าง สร้างสรรค์’

101 ชวนเดินทัวร์ TIJ Common Ground อาคารที่ทำการใหม่ของ TIJ ที่ปรับโฉใหม่ให้มีความใกล้ชิด เข้าถึงง่าย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ภายใต้ธีม “เป็นมิตร เปิดกว้าง สร้างสรรค์” อันสะท้อนผ่านตัวอาคารแห่งใหม่ที่มีหลักการออกแบบคือการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centered) โดยจัดพื้นที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์ รวมทั้งเข้ามาเรียนรู้และร่วมกันขบคิดออกแบบระบบยุติธรรมแห่งอนาคตไปพร้อมกัน

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์

16 May 2023

TIJ x 101

18 Apr 2023

“คุกมีไว้ขังคนจน?” เมื่อความยุติธรรม ‘แพง’ เกินกว่าที่เราจะเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

101 ถอดความจากงานเสวนาว่าด้วยต้นทุนของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของไทย ที่อาจแพงเกินไปจนทำให้คนไม่อาจเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

กาญจนา ปลอดกรรม

18 Apr 2023

Justice & Human Rights

15 Nov 2022

People-Centered Justice in Action: ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่ออนาคตแห่งความยุติธรรมที่ยั่งยืน

101 สรุปความจากงานประชุมหัวข้อ People Centered Justice in Action ว่าด้วยทิศทางพัฒนาระบบยุติธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์

15 Nov 2022

TIJ x 101

20 Sep 2022

มองอนาคต-ปฏิรูประบบยุติธรรมในอาเซียน รับมือโลกยุคดิจิทัลและ New Normal

101 ชวนมองปัญหาของระบบยุติธรรมในอาเซียนท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล พร้อมหาแนวทางปฏิรูประบบยุติธรรมให้ตอบโจทย์อนาคต

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์

20 Sep 2022

TIJ x 101

12 Sep 2022

เมื่อโควิด-19 เปลี่ยนระบบยุติธรรม และสั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรมในอาเซียน

101 ชวนมองสถานการณ์ระบบยุติธรรมของอาเซียนในช่วงเวลาแห่งการระบาดของโควิด-19 ที่ต้องเจอความท้าทายและภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้น

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์

12 Sep 2022

Law

25 Aug 2022

กฎหมายยาเสพติดใหม่: 8 เดือนของการบังคับใช้ในภาวะที่ยังไร้กฎหมายลูก กับ ภูวิชชชญา เหลืองธีรกุล

101 คุยกับอัยการ ภูวิชชชญา เหลืองธีรกุล ถึงประโยชน์และช่องว่างที่พบในการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

25 Aug 2022
1 2

RECOMMENDED

Social Issues

17 Feb 2017

อ่านข่าวออนไลน์จากสำนักไหน ใครจำได้บ้าง

แน่นอน คนเราอ่านข่าวออนไลน์กันมากขึ้น แต่เราจำได้หรือเปล่าว่าข่าวไหนมาจากสำนักไหน ใครวิเคราะห์อะไรบ้าง ได้ตามข่าวไหนต่อเป็นพิเศษหรือเปล่า วิธีอ่านข่าวออนไลน์ของเราเป็นอย่างไร

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Social Issues

17 Feb 2017

น้ำแข็งขั้วโลกหดตัวต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่ขั้วเดียว-แต่ทั้งสองขั้วเลย!

ขั้วโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ขั้วโลกใต้เป็นฤดูร้อน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ไม่ว่าจะหนาวจะร้อน ทั้งสองขั้วโลกต่างมีอาการ ‘น้ำแข็งหดตัว’ จนเกิดสถิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยกันทั้งคู่!

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Life & Culture

20 Feb 2017

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของใครกันแน่?

ดัชนีชี้วัดความสุขประชากรในเมืองขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ห้างสวยแอร์เย็น รถไฟฟ้าไร้โฆษณา หรือจริงๆ มนุษย์เมืองล้วนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เป็น ‘สาธารณะ’ จริงๆ

เทพพิทักษ์ มณีพงษ์

20 Feb 2017