Global Competitiveness Index 4.0 : เข็มทิศเศรษฐกิจใหม่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

ชวนสำรวจ ‘Global Competitiveness Index 4.0’ ของ World Economic Forum ในฐานะ ‘เข็มทิศ’ นำทางประชาคมโลก เครื่องมือใหม่ที่ช่วยให้เราเข้าใจพลวัตของเศรษฐกิจโลกใหม่ ไทยจะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไรให้อนาคตไทยทันโลก