นามนั้นสำคัญไฉน: ภัยแฝงการให้ชื่อโรคระบาด กรณีศึกษา ‘โรคห่าตะวันออก’

ชลิดา หนูหล้า เขียนถึงประวัติศาสตร์การตั้งชื่อ ‘โรคห่าตะวันออก’ ที่ก่อให้เกิดอคติต่อเชื้อชาติผ่านการตั้งชื่อโรคระบาด ในช่วงศตวรรษที่ 19