NHS สหราชอาณาจักร รัฐสวัสดิการจากอุดมการณ์สังคมนิยม

สมชัย สุวรรณบรรณ เขียนถึงจุดเริ่มต้นของ NHS ระบบสวัสดิการสาธารณสุขแบบถ้วนหน้าระดับชาติแห่งสหราชอาณาจักรที่มีจุดเริ่มต้นจากอุดมการณ์สังคมนิยม

หลักประกันสุขภาพที่รัก (47) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 4

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 4 โดยสะท้อนประสบการณ์ศัลยสัตวแพทย์ชาวอังกฤษที่มองเรื่องหลักประกันสุขภาพผ่านงานอาสาสมัครรักษาสัตว์ป่วย

หลักประกันสุขภาพที่รัก (45) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 2

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษที่เจอปัญหาเรื่องงบประมาณไม่ต่างจากไทย แต่จุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันทำให้วิวาทะนี้มีรากฐานจากคนละทิศทาง