Sapiens กับพลังของจินตนาการ

ภาคิน นิมมานนรวงศ์ ชวนอ่าน Sapiens: A Brief History of Humankind โดย Yuval Noah Harari พลังของความจริงในจินตนาการมีส่วนในการสร้าง ‘โลก’ ที่มนุษย์เป็นใหญ่เหนือสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างไร