GBA กับการผนวกเศรษฐกิจจีนเข้ากับฮ่องกง: ความสำเร็จและความล้มเหลว

อาร์ม ตั้งนิรันดร เขียนถึง ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA: Greater Bay Area) ว่าด้วยความหมาย จุดประสงค์ และความเกี่ยวของกับวิกฤตฮ่องกงขณะนี้