China’s Disruptors

ใครสงสัยว่าธุรกิจจีนมีดีแค่ลอก หรือนักธุรกิจจีนเก่งจริงไหม สฤณี อาชวานันทกุล ชวนอ่านหนังสือ China’s Disruptors ของ เอ็ดเวิร์ด เซ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจจีน ที่เปิดมุมมองอีกด้าน ชี้ให้เห็นพลวัตและนวัตกรรมเขย่าโลกจากธุรกิจจีน ผ่านโมเดลธุรกิจของ Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei และ Haier