101 One-on-One ep11 “อ่านรัฐธรรมนูญ 2560” กับ เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

:: LIVE :: “อ่านรัฐธรรมนูญ 2560” กับ เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบการเมืองและกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ใน 101 One-on-One | ep11

จันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 สองทุ่มตรง ทาง The101.world ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ดำเนินรายการ

101 One-on-One ep10 “อ่านไทยแลนด์ 4.0” กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

:: LIVE :: “อ่านไทยแลนด์ 4.0” กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
ว่าด้วย digital transformation นวัตกรรม และสังคมเศรษฐกิจแห่งอนาคต ใน 101 One-on-One | ep10

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 สองทุ่มตรง ทาง The101.world ชวนคุย โดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ 101

101 One-on-One ep09 “อ่านประชารัฐ” กับ สฤณี อาชวานันทกุล

LIVE “อ่านประชารัฐ” กับ สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ใน 101 One-on-One | ep09

จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สองทุ่มตรง ทาง The101.world ชวนคุย โดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ 101

101 One-on-One ep08 “อ่านเลือกตั้ง 2561” กับ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

LIVE “อ่านเลือกตั้ง 2561” กับ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน 101 One-on-One | ep08

จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สองทุ่มตรง ทาง The101.world ชวนคุย โดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ 101

101 One-on-One ep07 “อ่านยุทธศาสตร์ชาติ” กับ บรรยง พงษ์พานิช

LIVE “อ่านยุทธศาสตร์ชาติ” กับ บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ใน 101 One-on-One | ep07

จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สองทุ่มตรง ทาง The101.world ชวนคุย โดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ 101

101 One-on-One ep06 “อ่านเมือง” กับ นิรมล กุลศรีสมบัติ

:: LIVE :: “อ่านเมือง” กับ ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ( Urban Design and Development Center :UddC) และอาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน 101 One-on-One | ep 06
จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 หกโมงเย็น ทาง The101.world ชวนคุย โดย โตมร ศุขปรีชา

คำต่อคำ 101 One-on-One | ep.04 “อ่านเศรษฐศาสตร์การเมือง” กับ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร

“อ่านเศรษฐศาสตร์การเมือง” แบบคำต่อคำ กับ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ในรายการ 101 One-on-One