101 One-on-One ep.104 “โมเดลเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่” กับ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ชวน วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร คุยเรื่องหัวใจของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งคือ การเลือกนโยบายเศรษฐกิจที่ ‘ใช่’ กับเงื่อนไขของประเทศและทิศทางของโลก จากโมเดลฝูงห่านบินที่มีญี่ปุ่นเป็นผู้นำ สู่เครือข่ายการผลิตข้ามชาติ การสร้างรัฐสวัสดิการ และการปรับตัวรับวิกฤตภูมิอากาศและสังคมสูงวัย แต่ละประเทศขยับตัวกันอย่างไร

Economics Rules : เมื่อเศรษฐศาสตร์รุ่มรวยกว่าภาพจำของสังคม

สฤณี อาชวานันทกุล ชวนอ่าน Economics Rules ของ Dani Rodrik นักเศรษฐศาสตร์การเมืองจากฮาร์วาร์ด หนังสือเล่มสำคัญที่เหมาะสำหรับปรับทัศนคตินักเศรษฐศาสตร์