The Origin of Wealth

สฤณี อาชวานันทกุล ชวนอ่าน The Origin of Wealth ของ Eric Beinhocker หนังสือที่นำเสนอ “เศรษฐศาสตร์เชิงซับซ้อน” ที่สังเคราะห์จากองค์ความรู้หลายศาสตร์ มาแทนที่ “เศรษฐศาสตร์ดั้งเดิม” ที่ล้มเหลวในการอธิบายโลกแห่งความจริง

ตื่นตัวทางการเมือง แสนเชื่องเรื่องเศรษฐกิจ?

เรื่องเศรษฐกิจมีผลต่อประชาชนทุกคน แต่ทำไมมักถูกทอดทิ้งให้อยู่ในมือของ “ผู้เชี่ยวชาญ” ถ้าเช่นนั้น เราจะทำอย่างไรให้ active citizen กลายเป็น active economic citizen ไปด้วย