fbpx

เศรษฐกิจดื้อยา : เมื่อมาตรการรัฐไม่อาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้

วิมุต วานิชเจริญธรรม ตั้งคำถามถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่ามีประสิทธิผลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้จริงหรือ

เมื่อนโยบายการคลังกำลังฉุดรั้งเศรษฐกิจ

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่นโยบายการคลังกำลังฉุดรั้งเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

เงินเฟ้อ vs ว่างงาน : Phillips curve หายไปไหน?

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ชวนตั้งข้อสงสัย ทำไมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว อัตราการว่างงานลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อไม่พุ่งสูงขึ้นตาม … Phillips curve หายไปไหน?

มองสามมุมเรื่องสถานการณ์และทางออกเศรษฐกิจไทย

มองสามมุม สามเรื่องสำคัญของเศรษฐกิจไทย – เศรษฐกิจมหภาค นโยบายอุตสาหกรรม และการศึกษา – จากสามนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานการณ์ในปัจจุบันของแต่ละเรื่องเป็นอย่างไร และทางออกสำหรับอนาคตอยู่ตรงไหน