101 in focus EP.14 : ความเหลื่อมล้ำ

101 In Focus Ep.14 หาคำตอบเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความเหลื่อมล้ำเชื่อมโยงกับมิติสังคมการเมืองอย่างไร ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงสุดในโลกจริงหรือไม่ และเราจะสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร

ประชาธิปัตย์กลางมรสุมเศรษฐกิจการเมืองไทย กับ กรณ์ จาติกวณิช

ทัศนะบางส่วนจาก ‘กรณ์ จาติกวณิช’ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้เคยเป็นประธานนโยบายพรรคฯ และเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ผ่านรายการ 101 One-On-One EP.90

101 One-On-One EP.90 “ประชาธิปัตย์กลางมรสุมเศรษฐกิจการเมืองไทย” กับ กรณ์ จาติกวณิช

101 One-On-One EP.90 วิเคราะห์ เศรษฐกิจการเมืองไทย จากสายตา กรณ์ จาติกวณิช อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์