SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า… “ยูเนสโกยกให้ดนตรีเร็กเก้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม”

เมื่อเพลงเร็กเก้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก สังคมไทยอาจเปิดใจฟังถึงเนื้อหาความเป็นเร็กเก้ซึ่งสะท้อนให้เห็นอุดมคติบางแบบของนักดนตรีแนวนี้