Readjust ปรับตัวเพื่อเดินหน้าต่อไป มองโลกธุรกิจใหม่หลัง COVID-19 กับ อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

101 ชวนสำรวจโลกธุรกิจใหม่หลัง COVID-19 กับอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ มองการปรับตัวครั้งสำคัญของแวดวงธุรกิจต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

‘Break Up Big Tech’ : เมื่อนักการเมืองต้องการลดอิทธิพลบริษัทไอทียักษ์ใหญ่

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ สำรวจเบื้องหลังแคมเปญต่อต้านการผูกขาดของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 2020

เปิดมุมมองวงการไอที สื่อใหม่ และธุรกิจไทย กับ อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

101 ชวน อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ แห่ง Blognone, Brand Inside และ Siam Intelligence Unit (SIU) มองโลกที่เปลี่ยนแปลง ผ่านแว่นตาของคนไอทียุคเปลี่ยนผ่าน เพื่อจับกระแสและถอดบทเรียนในวงการไอที วงการสื่อ และวงการธุรกิจไทย