101 One-On-One Ep.120 : “สเปนในสมรภูมิ COVID-19”

สถานการณ์ล่าสุดของ COVID-19 ในสเปนเป็นอย่างไร ข้อถกเถียงเกี่ยวกับ exit strategy เป็นอย่างไร และอะไรคือความท้าทายของสเปนในมิติต่างๆ