COVID-19 ‘โรค’ เปลี่ยน ‘โลก’ : อ่านปัญญา 60 ความคิด อนาคตเศรษฐกิจการเมืองโลกและไทยในมหาวิกฤต

รวมผลงานจากการระดมสมองมองอนาคต เพื่อแสวงหาปัญญาฝ่าวิกฤต COVID-19 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และวาระโลก โดยกอง บ.ก. The101.world

โควิด-19 ความสำเร็จของแพทย์ ความล้มเหลวของรัฐบาล ตอกย้ำปัญหาของประเทศนี้คือระบอบปกครอง

อายุษ ประทีป ณ ถลาง ชี้วิกฤตโควิด-19 ตอกย้ำให้เห็นว่าระบอบปกครองของประเทศนี้คือปัญหา

‘สองนครา หนึ่งธาตุแท้’ : อเมริกายุคโควิด-19 บุก

เมื่อ COVID-19 จู่โจมสหรัฐอเมริกาซึ่งมีหน้าตาแบบทรัมป์ ก็ยิ่งเผยให้เห็นปัญหาโครงสร้างอำนาจการเมืองและเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่ ชวนอ่านบทวิเคราะห์ของธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

เส้นทางขบวนการประท้วงในโลกหลังโควิด-19

จันจิรา สมบัติพูนศิริ มองทิศทางของขบวนการประท้วงในโลกหลังโรคระบาดคลี่คลาย ท่ามกลางภาวะประชาธิปไตยที่ถดถอย แต่ภาพรวมการประท้วงทั่วโลกกลับเพิ่มขึ้น

มองสหภาพยุโรป, WHO และ WTO ผ่านวิกฤต COVID-19 กับ พีเทอร์ ไมตรี อึ๊งภากรณ์

สรุปความจากรายการ 101 One-on-One Ep.125 101 ชวน “พีเทอร์ ไมตรี อึ๊งภากรณ์” สำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ COVID-19 ในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงบทบาทของ WHO และ WTO

‘แบงก์ชาติ-ตลาดการเงิน-เศรษฐกิจไทย-วิชาเศรษฐศาสตร์’ ท่ามกลางวิกฤตที่โลกไม่เคยเจอมาก่อน – พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ชวนสำรวจบทบาทใหม่ของแบงก์ชาติท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ผ่านมาตรการช่วยเหลือตลาดการเงินด้วยกองทุน BSF

วิกฤตการณ์โคโรนา : ไวรัสทลายระบบโลก

เมื่อประชาธิปไตย โลกาภิวัตน์ เสรีนิยมใหม่ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ถูกท้าทายอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์โคโรนา Marc Saxer ชวนค้นหาคำตอบแห่งยุคสมัย – อะไรคือหน้าต่างสู่อนาคตอันเปิดกว้าง และทำไมสังคมประชาธิปไตยคือคำตอบ