101 In Focus Ep.48 : จากรัฐสวัสดิการในโลกตะวันตก สู่การสร้างรัฐสวัสดิการของไทย

101 In Focus สัปดาห์นี้ ชวนคุณผู้ฟังสำรวจเส้นทางการก่อร่างของรัฐสวัสดิการตะวันตก สู่สร้างรัฐสวัสดิการไทย เงื่อนไขอะไรบ้างที่ไทยต้องเผชิญ และมีความเป็นไปได้แบบไหนบ้างในเส้นทางที่ทอดยาวนี้

“รัฐสวัสดิการจะเกิดขึ้นได้ รัฐและภาคประชาชนต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน” ภาคภูมิ แสงกนกกุล

101 ชวน อ. ดร. ภาคภูมิ แสงกนกกุล สนทนาเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการอย่างรอบด้าน

ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์: เมื่อการมีลูกฉุดรั้งการงาน ถึงเวลาสวัสดิการเพื่อครอบครัว

วจนา วรรลยางกูร พูดคุยกับ ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมีลูกของแรงงานไทย

ถอดบทเรียนรัฐสวัสดิการใน 3 กราฟ

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เขียนถึงบทเรียนเรื่องรัฐสวัสดิการ ผ่านการวิเคราะห์สิ่งที่อยู่เบื้องหลังกราฟ 3 ภาพ ได้แก่ ประเด็นความเหลื่อมล้ำ นโยบายทางสังคม และวิธีออกแบบรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพ

หลักประกันสุขภาพที่รัก (44) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 1

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงจุดเริ่มต้นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ (NHS) ที่มีเส้นทางและแนวคิดไม่ต่างจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย

หลักประกันสุขภาพที่รัก (20) : สังคมที่พร้อมจะสร้างคนป่วย

ใครว่าชาวบ้านไม่ดูแลตัวเองเพราะได้รักษาฟรี นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ตอบคำถามซ้ำซากนี้ด้วยการชี้ให้เห็นว่า สังคมไทยต่างหากที่เปราะบางจนสร้างผู้ป่วยจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน และปัญหาทั้งหมดนี้แก้ไม่ได้ด้วยการรวมศูนย์อำนาจ