fbpx

สิทธิของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ : หลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์

ปกป้อง ศรีสนิท ตอบคำถามว่า “ทำไมต้องคุ้มครองคนชั่วที่กระทำความผิด” จากหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ อันเป็นสิทธิของปวงชนชาวไทยที่ระบุไว้ตามรัฐธรรมนูญ