101 One-On-One Ep57 “Open Government : ทางออกปฏิรูปรัฐไทย” กับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

“Open Government : ทางออกปฏิรูปรัฐไทย” กับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
สำรวจปัญหาของรัฐไทย โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างของระบบกฎหมายและการกำกับดูแล ผ่านกรณีศึกษาจริงที่ชวนให้ตกใจ! แล้วหาคำตอบว่าแนวคิด ‘รัฐบาลเปิด’ หรือ Open Government เป็นทางออกในการปฏิรูปรัฐไทยอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิทัล 

ประเทศอันอุดมสมบูรณ์ด้วย “คณะยอดมนุษย์”

อิสร์กุล อุณหเกตุ ตั้งคำถามถึงระบบ “คณะกรรมการ” ในกฎหมายไทย ซึ่งมีจำนวนหลายร้อยชุด ประกอบด้วยกรรมการหลายพันตำแหน่ง และข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำในตำแหน่งสำคัญต้องนั่งเป็นกรรมการหลายสิบตำแหน่ง จนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า ฤาประเทศไทยนี้จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยยอดมนุษย์